ha noi phan bo chi tieu dieu chinh quy hoach su dung dat den nam 2020
Ảnh minh họa.

Theo Quyết định trên, UBND TP Hà Nội phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 kỳ cuối (2016 - 2020) TP Hà Nội cho từng đơn vị hành chính cấp huyện trên địa bàn TP (có phụ lục cho từng đơn vị kèm theo). Đồng thời, UBND TP Hà Nội giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã như: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an TP Hà Nội có trách nhiệm lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng sử dụng đất cho mục đích an ninh, quốc phòng trên địa bàn TP Hà Nội, trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm lập điều chinh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, báo cáo Hội đồng thẩm định TP thẩm định, trình UBND TP phê duyệt theo quy định.

UBND TP Hà Nội cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an TP Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định.

Trước đó, ngày 2-7, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng cũng đã ký ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND về việc triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) của TP. Theo kế hoạch, hình thức công khai là tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt; công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và môi trường; gửi tài liệu quy hoạch đến các sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã; treo công khai bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 tại trụ sở Sở Tài nguyên và môi trường.

Tổ chức phân bổ các chỉ tiêu sử dụng đất cấp TP đến năm 2020 cho UBND các quận, huyện, thị xã làm căn cứ lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) cấp huyện theo quy định. Trên cơ sở các chỉ tiêu sử dụng đất cấp TP phân bổ, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm hoàn thiện việc lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) của địa phương, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường (Thường trực Hội đồng thẩm định) thẩm định theo quy định.

T.Quang

Theo phapluatxahoi.vn