Theo đó, song song triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện tốt những nội dung trọng tâm gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Cụ thể, khối sở, ngành thành phố, tuyên truyền trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về Chỉ số PAPI; trách nhiệm tham gia các nội dung, nhiệm vụ, góp phần nâng cao Chỉ số PAPI của thành phố.

Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng các nội dung chương trình, kế hoạch công tác của ngành, đơn vị. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân và doanh nghiệp.

Tham mưu với UBND thành phố và thực hiện tốt việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành, đơn vị; nâng cao chất lượng chỉ đạo điều hành của đội ngũ cán bộ, chất lượng tham mưu của đội ngũ công chức, chất lượng phục vụ của đội ngũ viên chức và người lao động.

Làm tốt công tác phòng chống tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, trong ngành; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp thu và phản hồi kịp thời các kiến nghị của công dân đối với cơ quan, đơn vị, ngành. 

Khối quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền tới người dân về những kết quả, những nỗ lực của chính quyền thành phố, địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống tham nhũng, thực hiện dân chủ cơ sở; các luật, nghị định, văn bản dưới luật liên quan trực tiếp đến người dân nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của toàn xã hội trong thực hiện dân chủ, nâng cao ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; trách nhiệm và chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; đảm bảo hoạt động của bộ máy chính quyền cấp huyện, cấp xã chuyên nghiệp và hiệu quả. Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân. 

UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện đúng, đủ về công khai, minh bạch các nội dung thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương; đề cao trách nhiệm của chủ tịch UBND cấp huyện, chủ tịch UBND cấp xã trong giải quyết những vướng mắc của người dân, tập trung giải quyết có hiệu quả những khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân; tăng cường đối thoại trực tiếp và thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân; tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia nhiều hơn vào quá trình hoạch định cơ chế, chính sách; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương và thành phố.

Phát huy vai trò giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và quần chúng nhân dân; tăng cường các hình thức nắm thông tin, nắm bắt ý kiến đánh giá của người dân đối với hoạt động của chính quyền địa phương; nghiêm túc thực hiện quy định về đối thoại giữa chính quyền và nhân dân, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội, đối thoại với tổ chức, công dân về giải quyết TTHC.

Tăng cường mở rộng dân chủ trực tiếp, nhất là ở các lĩnh vực mới, phức tạp; tạo điều kiện để nhân dân tham gia công tác xây dựng chính quyền, tham gia quản lý nhà nước và xã hội… 

Khối đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố tuyên truyền trong đội ngũ viên chức, người lao động về các nội dung của Chỉ số PAPI, xác định nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ; trong thực hiện các dịch vụ công, đóng góp vào việc cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của thành phố.

Chủ động trong công tác cải cách hành chính của đơn vị; cải tiến quy trình làm việc; ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của đơn vị. Phối hợp tốt với chính quyền địa phương nơi đơn vị đứng chân và triển khai cung ứng dịch vụ nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, góp phần cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo Công luận

Nguồn: https://congluan.vn/ha-noi-phan-dau-chi-so-papi-duoc-cai-thien-tang-it-nhat-5-bac-vao-nam-2021-post115939.html