Theo đó, mục tiêu của kế hoạch là phục hồi tăng trưởng kinh tế trên cơ sở thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước để tăng cường và bổ sung nguồn lực cho nền kinh tế; duy trì hoạt động ổn định và thúc đẩy tăng trưởng của các doanh nghiệp. Về chỉ tiêu, kế hoạch xác định: Tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 từ 7 - 7,5% (trong đó: Dịch vụ tăng 7,1-7,7%; công nghiệp tăng 7,3-7,8%; xây dựng tăng 10,2-10,6%; nông nghiệp tăng 2,5-3%...); GRDP/người năm 2022 từ 139-141 triệu đồng; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2022 tăng 10%; kim ngạch xuất khẩu năm 2022 tăng 5%.

Hà Nội phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2022 từ 7 - 7,5%
Hà Nội phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2022 từ 7 - 7,5%

Cùng với triển khai thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu (Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; phục hồi tăng trưởng kinh tế; thu hút vốn đầu tư phát triển; phát triển doanh nghiệp), UBND thành phố giao Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã: Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ đề ra tại kế hoạch này; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố về việc triển khai kế hoạch theo chức năng nhiệm vụ được giao.

UBND thành phố cho biết, năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư với biến thể Delta lây lan nhanh, diễn biến phức tạp đã tác động nặng nề đến tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Khắc phục khó khăn do dịch bệnh, thành phố đã đạt được mục tiêu tổng quát với các kết quả quan trọng, toàn diện, trong đó, nhiều chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Tuy nhiên, có 4 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế không hoàn thành: Tăng trưởng GRDP tăng 2,92% (kế hoạch đề ra là 7,5%); GRDP bình quân đầu người đạt 128,2 triệu đồng, thấp hơn kế hoạch đề ra là 135 triệu đồng; tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển xã hội không đạt kế hoạch (giảm 0,8%; kế hoạch đề ra là tăng 10%); kim ngạch xuất khẩu tăng 0,9% (kế hoạch đề ra là 5%).

Với tinh thần quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; với tinh thần tự phê bình và phê bình, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố đã thẳng thắn, cầu thị và chỉ ra các nhóm tồn tại, hạn chế, yếu kém và khó khăn, thách thức trong việc điều hành phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Chính vì vậy, UBND thành phố xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm về tăng trưởng kinh tế đã được chỉ ra sau Hội nghị kiểm điểm năm 2021.

Theo Phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/ha-noi-phan-dau-tang-truong-tong-san-pham-tren-dia-ban-nam-2022-tu-7-75-282650.html