Trước diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn có nhiều phức tạp, UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành và chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; xây dựng phương án, tính toán năng lực đáp ứng một cách cao nhất công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới. 


Theo Hà Nội Mới