Quốc hội khóa XIV, Kỳ họp thứ 9 thông qua Luật đầu tư số 61/2020/QH14; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 (Luật PPP). Trong các luật nêu trên có sửa đổi và ban hành một số quy định liên quan đến dự án quan trọng quốc gia và dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Do vậy, việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định về dự án quan trọng quốc gia tại Nghị định số 131/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia (được sửa đổi, bỏ sung một số điều tại Nghị định số 02/2020/NĐ-CP) để đảm bảo phù hợp với các luật mới nêu trên là cần thiết.

Ảnh minh họa

Theo đó, Nghị định sẽ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Đầu tư, Luật PPP liên quan đến dự án quan trọng quốc gia; sửa đổi, bổ sung các quy định trong Nghị định số 131/2015/NĐ-CP cho phù hợp với quy định của Luật Đầu tư công 2019, Luật Đầu tư năm 2020, Luật PPP, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và quy định pháp luật hiện hành.

Nghị định bảo đảm việc giám sát và quản lý chặt chẽ, có hiệu quả của Quốc hội và Chính phủ đối với các dự án quan trọng quốc gia; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa Nghị định với hệ thống pháp luật hiện hành. Đồng thời, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện các dự án QTQG, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Dự thảo Nghị định có một số điểm mới bao gồm:

Tại Chương IV, dự thảo Nghị định bổ sung thêm Mục 2 và Mục 6 quy định về thẩm định quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án quan trọng quốc gia đầu tư theo hình thức PPP.

Nội dung các mục còn lại trong Chương IV được rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục và nội dung thẩm định quy định trong các luật mới được ban hành.

Tại Chương V, dự thảo bổ sung thêm 2 mục quy định về thẩm định quyết định đầu tư và điều chỉnh dự án quan trọng quốc gia đầu tư theo hình thức PPP.

Theo Nguyễn Mây (tổng hợp)/Đô Thị Mới