Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, ngày 17-6-2020, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (Luật Doanh nghiệp năm 2020), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-01-2021. Ngày 24-7-2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1109/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, theo đó Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì nghiên cứu, soạn thảo 04 Nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp năm 2020, trong đó có Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.

Luật Doanh nghiệp năm 2020 tiếp tục có những bước cải cách đáng kể, tạo thuận lợi cho việc thành lập và đăng ký doanh nghiệp, cắt giảm chi phí và thời gian khởi sự kinh doanh, nâng cao khung khổ pháp lý quản trị doanh nghiệp nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh quốc gia. Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp sẽ hướng dẫn 07 Điều của Luật Doanh nghiệp năm 2020, cụ thể như sau:

Khoản 6 Điều 10 Luật Doanh nghiệp năm 2020 giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết về Doanh nghiệp xã hội.

Khoản 4 Điều 65 Luật Doanh nghiệp 2020 giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết về Ban kiểm soát, kiểm soát viên đối với doanh nghiệp nhà nước là công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.

Khoản 4 Điều 88 Luật Doanh nghiệp 2020 giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết về doanh nghiệp nhà nước.

Khoản 4 Điều 103 và khoản 3 Điều 104 Luật Doanh nghiệp 2020 giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết về Ban kiểm soát, kiểm soát viên doanh nghiệp nhà nước.

Khoản 4 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020 giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết nội dung khoản 2 và 3 Điều 195 về công ty mẹ, công ty con.

Khoản 5 Điều 215 Luật Doanh nghiệp 2020 giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết về trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.

Dự thảo Nghị định được xây dựng với mục tiêu: Ban hành quy định chi tiết một số nội dung quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 đảm bảo thực thi Luật Doanh nghiệp một cách nhất quán, đầy đủ từ ngày 01/01/2021.

Đồng thời kế thừa những quy định của Nghị định số 96/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2014 đang được thực hiện ổn định, không có vướng mắc và phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020; Bãi bỏ những quy định không còn phù hợp so với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020.

Theo Pháp luật xã hội