Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2016

Kho bạc Nhà nước thông báo tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 5/2016.

Tiếp đến là tỷ giá đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác:

1 EURO (đồng tiền chung Châu Âu) = 24.832 đồng

1 GBP (bảng Anh) = 31.971 đồng

1 JPY (Yên Nhật) = 203 đồng

1CNY (nhân dân tệ Trung Quốc) = 3.376 đồng

1HKD (đôla Hồng Kông) = 2.817 đồng

Thông báo này được căn cứ theo Quyết định số 26/2015/QĐ- TTg ngày 8/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN trực thuộc Bộ Tài chính và Thông tư số 128/2008/TT- BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu NSNN qua KBNN.

Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ: quy đổi và hạch toán thu, chi NSNN bằng ngoại tệ kể cả các khoản thu hiện vật có gốc bằng ngoại tệ; quy đổi và hạch toán sổ sách kế toán của KBNN.

Theo Duy Phan tổng hợp/Gia Đình Việt Nam