Để tăng cường các biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND Thành phố ban hành văn bản số 572/UBND-ĐT ngày 21/2/2020 yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các khu xử lý chất thải của Thành phố.

UBND TP yêu cầu các quận, huyện, có biện pháp khoanh vùng, kiểm soát chất thải ngăn ngừa lây nhiễm trường hợp phát sinh ổ dịch tại một khu vực dân cư.

UBND TP giao Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương thực hiện:

Chỉ đạo các cơ sở y tế và khu vực cách ly tập trung thực hiện nghiêm quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế, thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại, Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt Đề án “xử lý chất thải y tế nguy hại thành phố hà nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”; tăng cường kiểm tra giám sát việc xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế, cơ sở xử lý chất thải nguy hại (có chức năng xử lý chất thải y tế lây nhiễm) tại địa phương và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường;

Hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở y tế, khu vực cách ly tập trung, khu vực tập trung đông dân cư (tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, siêu thị…) bố trí các điểm thu gom, lưu giữ riêng khẩu trang y tế theo đúng quy định; hướng dẫn người dân đến các cơ sở y tế thăm, khám trước khi ra về phải thải bỏ vào các thiết bị lưu chứa chất thải y tế và chịu trách nhiệm xử lý theo đúng quy định để ngăn ngừa nguy cơ phát tán mầm bệnh; Xây dựng hướng dẫn các quận, huyện, thị xã về biện pháp khoanh vùng, kiểm soát chất thải ngăn ngừa lây nhiễm trường hợp phát sinh ổ dịch tại một khu vực dân cư.

UBND TP cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các quận, huyện, thị xã chủ động tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo đối với việc thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải y tế, chất thải có nguy cơ lây nhiễm, chất thải phát sinh tại vùng dịch (nếu có) trên địa bàn Thành phố; kịp thời phát hiện và ngăn chặn các tổ chức, cá nhân có hành vi thu gom khẩu trang y tế đã qua sử dụng nhằm trục lợi bất chính; xử lý nghiêm hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp vi phạm.

Giao UBND các quận, huyện, thị xã chủ động phối hợp xin ý kiến Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị khẩn trương xây dựng kịch bản về quản lý, xử lý chất thải sinh hoạt trong trường hợp phát sinh ổ dịch trên địa bàn. Trường hợp có phát sinh ổ dịch tại 01 khu vực thì UBND quận, huyện, thị xã (nơi phát sinh ổ dịch) chịu trách nhiệm khoanh vùng và quản lý chặt chẽ chất thải tại vùng dịch để xử lý theo hướng dẫn Sở Y tế; chỉ đạo đơn vị thu gom vận chuyển rác phải thực hiện thu gom, vận chuyển rác tại vùng dịch theo quy trình thu gom, xử lý chất thải y tế nguy hại thường xuyên, kịp thời báo cáo UBND Thành phố và các Sở chuyên ngành để được hướng dẫn và xin ý kiến chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền

Theo Lao động Thủ đô