Bộ Xây dựng cho biết, trong Luật Nhà ở năm 2014 và Nghị định số 100/2015 của Chính phủ đã có nhiều quy định về cơ chế chính sách ưu đãi để phát triển nhà ở xã hội nhằm hỗ trợ cho 10 nhóm đối tượng chính sách xã hội cải thiện nhà ở trong đó đã có các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức. Các quy định, chính sách này đang được triển khai thực hiện, đến nay mới được gần 4 năm.

lui thoi han nghien cuu nha o xa hoi cho can bo cong chuc bai hoc tu da nang

Theo bộ này, chính sách nhà ở, đất ở đối với cán bộ, công chức, viên chức không chỉ liên quan đến Luật Nhà ở mà còn liên quan tới các quy định của Luật Đất đai nên cần phải được sửa đổi đồng bộ, thống nhất, trong khi dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai đã được Thủ tướng Chính phủ nhất trí với đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép lùi thời hạn đến sau năm 2020.

Bên cạnh đó, việc xây dựng chính sách nhà ở, đất ở cho cán bộ, công chức, viên chức cũng có liên quan đến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tổ chức, cán bộ (Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức), trong khi các Luật này cũng chưa được sửa đổi, bổ sung.

Từ những lý do trên, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép lùi thời gian trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Nhà ở đến thời điểm sau khi Bộ Chính trị thông qua Đề án nêu trên theo đúng ý kiến đã chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 10531/VPCP-PL ngày 30/10/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Cần xem xét để nghiên cứu

Một ví dụ minh chứng rõ nét về việc lùi thời hạn nghiên cứu nhà ở xã hội đối với nhóm đối tượng ở là cán bộ, công - viên chức rất rõ là tại Đà Nẵng.

Kết quả thanh tra cho thấy, từ năm 1997 đến nay, TP. Đà Nẵng có 1.324 căn hộ chung cư cho cán bộ, công chức, viên chức thuê. Đã phát hiện 152 trường hợp đang thuê chung cư nhưng lại đang sở hữu nhà ở, vợ hoặc chồng đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu nhà ở; 56 trường hợp cán bộ, công chức đang có từ hai thửa đất trở lên trên địa bàn Đà Nẵng và một trường hợp sở hữu hai nhà ở là không thật sự khó khăn về nhà ở nhưng vẫn hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội của thành phố. Từ kết luận thanh tra, hiện nay, Đà Nẵng đã tiến hành thu hồi nhiều căn hộ chung cư được bố trí cho cán bộ không đúng đối tượng hoặc đã có nhà ở ổn định.

Với việc lạm dụng chính sách để trục lợi của một số cán bộ là đối tượng thuộc diện cấp nhà ở xã hội trên địa bàn, "UBND TP. Đà Nẵng giao các sở, ngành liên quan rà soát lại tình trạng nhà ở và đất ở của cán bộ, công chức, viên chức đang thuê chung cư thuộc sở hữu Nhà nước, đề xuất xử lý thu hồi căn hộ nếu vi phạm hoặc không đúng đối tượng. Giao Sở Xây dựng tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, bố trí, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố, đồng thời tham mưu sửa đổi những bất cập trong quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận và xem xét bố trí thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước trên cơ sở đề nghị của đơn vị quản lý, vận hành nhà chung cư thành phố", Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.

Nguồn: https://tbck.vn/lui-thoi-han-nghien-cuu-nha-o-xa-hoi-cho-can-bo-cong-chuc-bai-hoc-tu-da-nang-37818.html

Theo tbck.vn