doanh nghiệp nhà nước
Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cho biết, việc xây dựng Nghị định nhằm hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn thu từ cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Khoản thu này phải nộp đầy đủ, kịp thời và phải được đưa vào dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công trung hạn.Đồng thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong quản lý, sử dụng nguồn thu từ sắp xếp, cổ phần hóa, chuyển nhượng vốn nhà nước thời gian qua.

Dự thảo Nghị định quy định nguyên tắc quản lý, sử dụng nguồn thu như sau: Các khoản thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp sau khi đã trừ các chi phí về sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập phải nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước. Các khoản thu, chi hỗ trợ từ ngân sách nhà nước theo quy định tại Nghị định này phải được lập dự toán ngân sách nhà nước.

Khoản thu của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc trung ương nộp vào ngân sách trung ương; khoản thu của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương nộp vào ngân sách địa phương.

Các khoản chi hỗ trợ chỉ được thực hiện khi có dự toán được cấp có thẩm quyền quyết định và ưu tiên cho chi đầu tư phát triển theo quy định tại Nghị định này. Việc lập dự toán chi đầu tư phát triển thực hiện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp và Luật Đầu tư công.

Dự thảo cũng nêu rõ, nguồn thu này ưu tiên sử dụng cho chi đầu tư phát triển (theo dự thảo Nghị định gồm: chi đầu tư, bổ sung vốn cho doanh nghiệp và chi đầu tư phát triển theo quy định của Luật ngân sách nhà nước, Luật đầu tư công) để đảm bảo phù hợp quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, trong đó việc ưu tiên đầu tư vốn nhà nước cho doanh nghiệp.

Dự thảo Nghị định quy định các nội dung chi hỗ trợ của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương, trong đó:

Về thực hiện chi, dự thảo Nghị định quy định phù hợp với Luật Ngân sách nhà nước, trong đó: Đối với ngân sách trung ương thì thực hiện chi thông qua các đơn vị dự toán chi ngân sách nhà nước của các Bộ quản lý ngành; đối với ngân sách địa phương thực hiện chi thông qua đơn vị dự toán cấp I thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Về nội dung chi, dự thảo quy định 2 nhóm: Chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển (tương tự cho cả ngân sách trung ương và địa phương), cụ thể:

Về chi thường xuyên: Đây là các khoản chi hoàn trả tiền nộp thừa, chi bù đắp nguồn còn thiếu các khoản thuộc trách nhiệm chi của Nhà nước theo quy định của pháp luật về cổ phần hóa và hình thức sắp xếp, chuyển đổi sở hữu khác, chuyển nhượng vốn nhà nước, gồm: chi xử lý lao động dôi dư, tinh giản biên chế; chi bù đắp các khoản chi liên quan đến cổ phần hóa (chi phí cổ phần hóa; chi ưu đãi cho người lao động; bù đắp phần vốn nhà nước sau khi quyết toán vốn nhà nước tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần); chi bù đắp chi phí chuyển nhượng vốn nhà nước, chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm và quyền góp vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong trường hợp số thu không đủ bù đắp chi phí.

Về chi đầu tư phát triển, dự thảo Nghị định quy định 2 nhóm chi, gồm: Hỗ trợ đầu tư vốn nhà nước vào các doanh nghiệp theo đúng quy định tại Điều 10, Điều 13, Điều 16, Điều 19 Luật số 69/2014/QH13; chi đầu tư phát triển theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công.

Theo phapluatxahoi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/nang-cao-hieu-qua-su-dung-nguon-thu-tu-co-cau-lai-von-nha-nuoc-tai-doanh-nghiep-233762.html?fbclid=IwAR1xD2EpQuPlU_lxW81uI5D8-V0PZvndtA2VqqkUpQ8f6x-X4iIDQZIQarE