Trong đó, kinh phí quản lý, nhiệm vụ thường xuyên là hơn 21,6 tỷ đồng và kinh phí hỗ trợ từ NSNN để thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia là hơn 173 tỷ đồng. Kinh phí đối ứng để thực hiện các nhiệm vụ cấp quốc gia là 55,6 tỷ đồng.

Trong tổng số nhiệm vụ cấp quốc gia ở trung ương, có 6 nhiệm vụ tuyên truyền, đào tạo về sở hữu trí tuệ; 16 nhiệm vụ áp dụng, khai thác sáng chế; 21 nhiệm vụ xây dựng, quản lý chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu cộng đồng cho các sản phẩm chủ lực địa phương; 1 nhiệm vụ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở nước ngoài…

Nguồn kinh phí từ Chương trình phát triển tài sản trí tuệ ở địa phương trong giai đoạn 2016 - 2020, thống kê chưa đầy đủ (từ 46 địa phương gửi báo cáo), các địa phương đã huy động, bố trí gần 366 tỷ đồng để thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, cộng đồng; bảo hộ sở hữu trí tuệ cho 217 sản phẩm đặc sản địa phương.

Các sản phẩm Ocop khi được chỉ dẫn địa lý đã mang lại lợi ích kinh tế cao.
Các sản phẩm Ocop khi được chỉ dẫn địa lý đã mang lại lợi ích kinh tế cao. Ảnh TL.

Tuy nhiên, theo Bộ Khoa học và Công nghệ, bên cạnh những kết quả đạt được, cơ chế quản lý tài chính thực hiện chương trình vẫn còn hạn chế, vướng mắc, như: Kinh phí cấp cho chương trình còn thiếu so với kế hoạch dự kiến. Nguồn kinh phí từ trung ương hàng năm chỉ đáp ứng khoảng 20% nhu cầu hỗ trợ từ doanh nghiệp, các nhà khoa học, hiệp hội…

"Kinh phí đối ứng của cộng đồng, doanh nghiệp, các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế. Đặc biệt là công tác bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ cho các sản phẩm chung của cộng đồng, sản phẩm sáng tạo của các nhà sáng chế không chuyên, sáng chế nông dân", Bộ này nhìn nhận.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.

Theo dự thảo thông tư, kinh phí thực hiện chương trình được bảo đảm từ các nguồn: NSNN; nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ của chương trình do địa phương quản lý; các nguồn kinh phí khác. Nguyên tắc hỗ trợ kinh phí từ nguồn NSNN và huy động các nguồn tài chính khác cũng được quy định rõ tại dự thảo thông tư này.

Theo Dương Lâm/Congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/bo-khoa-hoc-va-cong-nghe-nha-nuoc-se-dau-tu-195-ty-dong-phat-trien-tai-san-tri-tue-post133074.html