Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 14,4 tỷ đồng, tăng 77,6% cùng kỳ năm trước.

Theo loại hình doanh nghiệp, Công ty TNHH Một thành viên có 274 doanh nghiệp đăng ký mới, chiếm 55,8% tổng số, tăng 19,1% so với cùng kỳ; Công ty TNHH Hai thành viên trở lên có 104 doanh nghiệp, chiếm 21,2% tổng số, tăng 57,6%; Công ty cổ phần có 112 doanh nghiệp, chiếm 22,8% tổng số, tăng 33,3%; doanh nghiệp tư nhân có 1 doanh nghiệp, bằng 33,3% cùng kỳ;...

Dây truyền sản xuất của Công ty TNHH Paldo Vina Cụm Công nghiệp Đồng Lạng, huyện Phù Ninh.
Dây truyền sản xuất của Công ty TNHH Paldo Vina Cụm Công nghiệp Đồng Lạng, huyện Phù Ninh.

Toàn tỉnh có 210 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 33,8% so với cùng kỳ, tập trung ở loại hình Công ty TNHH với 154 doanh nghiệp, tăng 31,6%. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 309 doanh nghiệp, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 228 công ty trách nhiệm hữu hạn (chiếm 73,8%), 69 công ty cổ phần (chiếm 22,3%), 12 doanh nghiệp tư nhân.

Trong kỳ, số doanh nghiệp gặp khó khăn phải làm thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh là 40 doanh nghiệp (tăng 8 doanh nghiệp so với cùng kỳ), trong đó có 26 Công ty TNHH (chiếm 65,0%), 11 Công ty cổ phần và 3 doanh nghiệp tư nhân.

Theo Kinhtemoitruong.vn

Nguồn: https://kinhtemoitruong.vn/phu-tho-gan-500-doanh-nghiep-dang-ky-thanh-lap-moi-trong-6-thang-dau-nam-2022-68752.html