Những quy định chung

  • Đối với các chính sách/sản phẩm/chương trình tiền gửi không quy định: khách hàng không được rút tiền gửi trước hạn, nếu khách hàng có nhu cầu rút tiền gửi tiết kiệm trước thời hạn, ngân hàng sẽ xem xét giải quyết cho khách hàng sau khi nhận thông báo của Khách hàng theo quy định.
  • Đối với các chính sách/sản phẩm/chương trình tiền gửi quy định: khách hàng không được rút vốn trước hạn, nếu khách hàng có nhu cầu rút vốn trước hạn trong trường hợp bất khả kháng hoặc có lý do chính đáng sẽ được ngân hàng xem xét giải quyết tùy theo từng trường hợp cụ thể.
  • Khi rút vốn trước hạn, khách hàng phải thực hiện các thủ tục theo quy định và được hưởng lãi suất theo quy định của từng chính sách/sản phẩm/chương trình tiền gửi mà ngân hàng đã công bố tại thời điểm khách hàng gửi tiền và quy định của pháp luật.

Thời gian thông báo khi rút tiền gửi tiết kiệm trước thời hạn

Đối với các khoản rút tiền, tùy theo mức tiền rút hoặc giá trị vàng, ngoại tệ quy đổi tương đương, sẽ có quy định cụ thể về số ngày mà khách hàng cần phải thông báo trước cho ngân hàng. Sau đó, ngân hàng sẽ xem xét để giải quyết hoàn tất thủ tục cho khách hàng.

Rút tiền gửi tiết kiệm trước thời hạn có quy định cụ thể tùy từng số tiền.

Có thể lấy ví dụ cụ thể từ quy định của ngân hàng Sacombank (SCB):

  • Đối với các khoản rút tiền gửi tiết kiệm trước thời hạn có số tiền dưới 01 tỷ đồng hoặc giá trị vàng, ngoại tệ quy đổi tương đương, Khách hàng phải thông báo trước cho Ngân hàng ít nhất 01 ngày làm việc. SCB sẽ xem xét giải quyết chậm nhất là sau 01 ngày làm việc của SCB kể từ thời điểm Khách hàng hoàn tất thủ tục yêu cầu rút tiền gửi trước hạn.
  • Đối với các khoản rút trước hạn có số tiền từ 01 tỷ đồng đến dưới 10 tỷ đồng hoặc giá trị vàng, ngoại tệ quy đổi tương đương, Khách hàng phải thông báo trước cho Ngân hàng ít nhất 02 ngày làm việc. SCB sẽ xem xét giải quyết chậm nhất là sau 02 ngày làm việc của SCB kể từ thời điểm Khách hàng hoàn tất thủ tục yêu cầu rút tiền gửi trước hạn.
  • Đối với các khoản rút trước hạn có số tiền từ 10 tỷ đồng hoặc giá trị vàng, ngoại tệ quy đổi tương đương trở lên, Khách hàng phải thông báo trước cho Ngân hàng ít nhất 03 ngày làm việc. SCB sẽ xem xét giải quyết chậm nhất là sau 03 ngày làm việc của SCB kể từ thời điểm Khách hàng hoàn tất thủ tục yêu cầu rút tiền gửi trước hạn.

Phí rút tiền gửi tiết kiệm trước thời hạn

  • Đối với các chính sách/sản phẩm/chương trình không quy định không được rút tiền gửi tiết kiệm trước thời hạn: đa số các ngân hàng sẽ không thu phí.
  • Đối với các chính sách/sản phẩm/chương trình có quy định không được rút vốn trước hạn, hoặc rút tiền trong các trường hợp khácmức phí sẽ theo quy định của ngân hàng nơi khách hàng gửi tiền.
  • Nếu bắt buộc phải rút tiền do các nguyên nhân bất khả kháng như tai nạn bất ngờ, tang chế,... mức phí rút tiền có thể được xem xét.

Duy Phan/Đô Thị Mới