Nghị quyết đặt mục tiêu hoàn thiện cơ chế chính sách để phát triển thị trường vốn an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, huy động tối đa các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị quyết cũng hướng đến việc thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán, thị trường tiền tệ, đảm bảo an toàn hệ thống.

Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 100% GDP vào năm 2025
Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 100% GDP vào năm 2025

Đồng thời, nghị quyết nhằm phát triển thị trường chứng khoán trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn chủ yếu cho nền kinh tế, tiếp tục điều chỉnh cơ cấu hợp lý giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn, thị trường cố phiếu và trái phiếu.

Theo Nghị quyết,  Chính phủ định hướng đến hết năm 2025, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu phấn đấu đạt 100% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu đạt tối thiểu 47% GDP, trong đó dư nợ trái phiếu doanh nghiệp đạt tối thiểu 20% GDP.

Đồng thời, việc hiện đại hóa công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát thị trường chứng khoán cũng sẽ được đẩy mạnh.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu theo Quyết định số 689/2022 của Thủ tướng phê duyệt đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025; phấn đấu nợ xấu của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng dưới 3%.

Để thực hiện những mục tiêu trên, Chính phủ đưa ra nhiều giải pháp, trong đó có việc phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ trở thành thị trường chuẩn trên thị trường tài chính, đáp ứng nhu cầu huy động vốn cho ngân sách Nhà nước và hỗ trợ công tác tái cơ cấu ngân sách và nợ công theo hướng an toàn, bền vững.

Ngoài ra, tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, giám sát quá trình phát hành, phân phối, lưu ký, đầu tư, mua bán trái phiếu doanh nghiệp, đặc biệt chấn chỉnh việc sử dụng vốn sau phát hành trái phiếu doanh nghiệp của doanh nghiệp phát hành, đảm bảo minh bạch, đúng mục đích, tuân thủ đúng các quy định, qua đó bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, thúc đẩy huy động vốn trung và dài hạn.

Đồng thời, Chính phủ cũng sẽ khẩn trương hoàn thiện và phát triển nền tảng cơ sở hạ tầng hiện đại để thúc đẩy thị trường trái phiếu lành mạnh bền vững.

Bên cạnh đó, tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu riêng lẻ, nâng cao chất lượng công bố thông tin, chất lượng báo cáo tài chính đối với các công ty phát hành; tách bạch rõ giữa trái phiếu phát hành ra công chúng và phát hành riêng lẻ.

Theo congly.vn

Nguồn: https://congly.vn/quy-mo-von-hoa-thi-truong-co-phieu-dat-100-gdp-vao-nam-2025-210308.html