Để tăng cường truyền thông về sự kiện này, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng đã chỉ đạo mở chuyên mục “Chuyển đổi số” trên cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng; Báo Xây dựng; Tạp chí Xây dựng và các trang thông tin điện tử của các đơn vị trực thuộc. Các đơn vị sẽ thực hiện viết tin bài phục vụ hoạt động thông tin, tuyên truyền về chương trình chuyển đổi số; đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về Ngày Chuyển đổi sổ quốc gia tới cán bộ, công chức và viên chức làm việc tại Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng áp dụng công nghệ số để giải quyết các vấn đề liên quan đến người dân.
Bộ Xây dựng áp dụng công nghệ số để giải quyết các vấn đề liên quan đến người dân.

Bên cạnh đó, Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng, các Viện, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị và các đơn vị sự nghiệp khác thuộc Bộ sẽ treo pano, áp phích về Ngày Chuyển đổi số với chủ đề “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Bộ Xây dựng khuyến khích các đơn vị sáng tạo khẩu hiệu tuyên truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị. Các hoạt động hưởng ứng gồm phát động các sáng kiến mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, thúc đẩy, quảng bá toàn dân tăng cường sử dụng các sản phẩm, dịch vụ số, thúc đẩy phổ cập kỹ năng số, làm cho người dân được thụ hưởng các kết quả do chuyển đổi số mang lại.

Tại bộ phận "một cửa", từ ngày 10-10, Bộ Xây dựng sẽ cử cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin hướng dẫn trực tiếp người dân và doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị tham gia giải quyết thủ tục hành chính thuộc Bộ đẩy mạnh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ giải quyết thủ tục hành chính...

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/bo-xay-dung-so-hoa-ho-so-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-20221002221849.htm