Bộ Tài chính yêu cầu Vụ Tài chính ngân hàng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các quy định liên quan đến chào bán và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động phát hành, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp
Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động phát hành, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Các sở giao dịch chứng khoán rà soát các doanh nghiệp phát hành còn dư nợ trái phiếu riêng lẻ (tại thời điểm ngày 31-3) để đề xuất danh sách doanh nghiệp cần kiểm tra, thanh tra, trước ngày 3/5.

Đồng thời, rà soát việc công bố thông tin định kỳ của các doanh nghiệp phát hành, chế độ báo cáo của các tổ chức cung cấp dịch vụ; rà soát, cập nhật số liệu và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về phát hành, mua lại, thanh toán gốc, lãi, dư nợ, giao dịch, chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Trường hợp qua kiểm tra, giám sát phát hiện dấu hiệu không tuân thủ các quy định pháp luật thì tổ chức thanh tra xác định mức độ vi phạm để xử phạt vi phạm hành chính.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chỉ đạo các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành trái phiếu, đăng ký, lưu ký trái phiếu chấn chỉnh hoạt động cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ…

Cục Quản lý giá chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức thẩm định giá, người hành nghề thẩm định giá tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm chất lượng thẩm định giá; tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức cung cấp dịch vụ thẩm định giá; trường hợp có dấu hiệu vi phạm phải xử lý theo quy định pháp luật.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu tăng cường thông tin, tuyên truyền, kịp thời đưa ra các khuyến nghị, cảnh báo sớm rủi ro cho nhà đầu tư, bảo đảm ổn định tâm lý thị trường.

Theo Phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/tang-cuong-kiem-tra-giam-sat-hoat-dong-phat-hanh-dau-tu-trai-phieu-doanh-nghiep-287444.html