Theo quyết định, Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử tại thành phố Hà Nội có 8 thành viên do Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải là Trưởng ban. Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội Mai Sơn là Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo. Thành viên Ban Chỉ đạo là phó giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, phó cục trưởng cục quản lý thị trường.

Sử dụng hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp giảm chi phí. Ảnh: Trần Dũng
Sử dụng hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp giảm chi phí. Ảnh: Trần Dũng

Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử tại thành phố Hà Nội có trách nhiệm tham mưu, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo việc tổ chức triển khai hóa đơn điện tử trên địa bàn thành phố; chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử tại thành phố Hà Nội; thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công; xây dựng, lập kế hoạch chi tiết và thực hiện các nội dung về triển khai hóa đơn điện tử; định kỳ tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử tại thành phố Hà Nội hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Trưởng ban sử dụng con dấu của UBND thành phố; Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của cơ quan nơi công tác.

Theo Phapluatxahoi.kinhtedothi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/thanh-lap-ban-chi-dao-trien-khai-hoa-don-dien-tu-tai-thanh-pho-ha-noi-264504.html