Kế hoạch nhằm quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện kịp thời từng nội dung hoạt động của Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022-2025 (gọi tắt là Chương trình) đến các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố, các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan làm đầu mối, các tổ chức và doanh nghiệp khu vực tư nhân thực hiện kinh doanh bền vững triển khai thực hiện Chương trình bảo đảm hiệu quả.

Tỉnh Bắc Ninh triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân.
Tỉnh Bắc Ninh triển khai chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân.

Nhiệm vụ hoạt động chủ yếu của Chương trình gồm: Xây dựng, phát triển nền tảng thông tin để hình thành cơ sở thông tin dữ liệu về doanh nghiệp kinh doanh bền vững; khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức thúc đẩy phát triển kinh doanh bền vững nghiên cứu, phát triển và áp dụng các giải pháp, công cụ nhằm đo lường, đánh giá và công nhận doanh nghiệp kinh doanh bền vững; khuyến khích các tổ chức tài chính, tín dụng nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ tài chính, tín dụng cho kinh doanh bền vững.

Hỗ trợ tư vấn, đào tạo, bao gồm cả hoạt động đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp về xây dựng chiến lược, thiết kế mô hình, phương án kinh doanh bền vững, nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Hỗ trợ về truyền thông, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho các sản phẩm, dịch vụ kinh doanh bền vững của doanh nghiệp như: Hỗ trợ đăng ký thành công tài khoản bán sản phẩm, dịch vụ trên các sàn thương mại điện tử quốc tế; hỗ trợ chi phí duy trì tài khoản trên các sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế; hỗ trợ chi phí thuê địa điểm, thiết kế và dàn dựng gian hàng, vận chuyển sản phẩm trưng bày, chi phí đi lại, chi phí ăn, ở cho đại diện của doanh nghiệp tham gia hội chợ triển lãm, xúc tiến thương mại trong nước và nước ngoài.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí triển khai hàng năm và giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Làm đầu mối và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Thông báo kế hoạch thực hiện Chương trình theo dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt hàng năm để thực hiện Chương trình.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/tinh-bac-ninh-trien-khai-chuong-trinh-ho-tro-doanh-nghiep-khu-vuc-tu-nhan-20230120210106.htm