Theo Tổng cục Thuế, trong quý IV/2021, cơ quan này tiếp tục rà soát để tích hợp thêm 30 thủ tục hành chính thuế lên Cổng dịch vụ công quốc gia, nâng số thủ tục hành chính thuế thực hiện trực tuyến qua Cổng dịch vụ công gia lên 180 thủ tục.

Ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, vừa qua, Tổng cục này đã công khai thủ tục hành chính để người dân biết và thực hiện. Việc công khai được thực hiện đa dạng dưới nhiều hình thức như: Đăng tải tại các trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, các cục thuế và các chi cục thuế. Các thủ tục hành chính được công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia, công khai tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên website để người nộp thuế tra cứu.

Tổng cục Thuế: Đã tích hợp 150 thủ tục thuế lên Cổng dịch vụ công quốc gia
Tổng cục Thuế: Đã tích hợp 150 thủ tục thuế lên Cổng dịch vụ công quốc gia

"Hiện Tổng cục Thuế đã triển khai về hạ tầng kỹ thuật, hệ thống kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia và đã hoàn thành việc tích hợp 150 thủ tục thuế lên Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn", ông Tuấn cho biết.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, hiện số lượng thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến đến nay là 182/304 thủ tục đạt mức độ 3, 4. Hiện nay, Tổng cục Thuế đang tiếp tục triển khai nâng cấp các thủ tục hành chính mức độ 2 lên mức độ 3, 4.

Tổng cục Thuế đã thực thi việc cắt giảm, đơn giản hóa và đưa vào Luật Quản lý thuế số 38 đối với 2 điều kiện kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế; công khai trên website của Tổng cục Thuế và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính trình Chính phủ ký ban hành 2 nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 quyết định, trình Bộ Tài chính ban hành 12 thông tư theo thẩm quyền (đã hoàn thành 7 thông tư hướng dẫn chi tiết Luật Quản lý thuế) và đang tiếp tục tập trung triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế theo chương trình xây dựng văn bản pháp luật, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý đặt ra.

Theo Kinh tế Đô thị

Nguồn: https://congluan.vn/tong-cuc-thue-da-tich-hop-150-thu-tuc-thue-len-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-post163012.html