Liên Bộ Y tế - Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC, sửa đổi khoản 5, điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT.

So với Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC, Thông tư 16 có sửa đổi nội dung từ “Trường hợp cơ sở y tế quá tải, có tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ phải thông báo cho tổ chức Bảo hiểm xã hội để bổ sung vào hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh trước khi thực hiện”, sang “Trường hợp cơ sở y tế có tổ chức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ phải thông báo cho tổ chức bảo hiểm xã hội để bổ sung vào hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh trước khi thực hiện”.

Người dân đi khám bệnh vào ngày nghỉ cũng được tính BHYT.

Người dân đi khám bệnh vào ngày nghỉ cũng được tính BHYT.

Quy định này đã “mở” hơn, thay vì việc các cơ sở y tế quá tải phải tổ chức khám chữa bệnh vào ngày nghỉ ngày lễ có thông báo trước cho BHXH, người bệnh mới được hưởng BHYT, theo Thông tư 16 mới ban hành, cơ sở y tế nào có tổ chức khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, lễ nếu có thông báo trước cho BHXH, người bệnh cũng sẽ được hưởng BHYT.

Các quy định khác kèm theo vẫn như quy định tại Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC. Cụ thể: “Người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế.

Cơ sở y tế có trách nhiệm bảo đảm về nhân lực, điều kiện chuyên môn, phải công khai những khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả ngoài phạm vi được hưởng của người bệnh tham gia bảo hiểm y tế và phải thông báo trước cho người bệnh, người bệnh phải tự chi trả phần chi phí ngoài phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế (nếu có)”.

Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC sẽ chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2015./.

Nhật Linh / Theo Ngày nay Online