Theo đó, UBND thành phố giao các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền, đối thoại với người dân, người lao động về tính ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, qua đó thúc đẩy người dân chủ động, tự nguyện tham gia.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; đôn đốc thu, giảm nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách này tại các đơn vị, doanh nghiệp cần được tiến hành quyết liệt. Căn cứ vào kết quả thanh tra, sẽ xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm chính sách bảo hiểm xã hội.

Trong năm 2021, thành phố phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91,5% dân số; tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 39%; tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 37%; tỷ lệ lao động tham gia BHXH tự nguyện trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động (nông dân, lao động trong khu vực phi chính thức) đạt 1%; 100% các đơn vị, tổ chức thực hiện giao dịch điện tử về BHXH, BHYT...

Theo Công luận

Nguồn: https://congluan.vn/xu-ly-nghiem-cac-don-vi-vi-pham-chinh-sach-bao-hiem-xa-hoi-post115640.html