Bộ Tài chính đã hoàn thành kết nối, tích hợp 346/533 DVCTT mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ 64,92% (vượt hơn 30% so với yêu cầu tại các nghị quyết của Chính phủ). Trong đó: Tổng cục Thuế 150 DVCTT, Tổng cục Hải quan 97 DVCTT, Kho bạc Nhà nước 7 DVCTT, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 36 DVCTT, cơ quan Bộ Tài chính 56 DVCTT.

100% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Ảnh minh họa
100% thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Ảnh minh họa

Các DVCTT của Bộ Tài chính cung cấp ngày càng nhiều tiện ích, giúp giảm thời gian, chi phí, đem lại sự hài lòng cho các tổ chức và cá nhân, doanh nghiệp khi tham gia giao dịch với cơ quan tài chính. Vì vậy, các DVCTT của Bộ Tài chính luôn được người dân, tổ chức, doanh nghiệp đánh giá cao.
Về triển khai xây dựng hệ thống thông tin báo cáo, Bộ Tài chính đã kết nối với hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và hoàn thành cung cấp dữ liệu 15/15 chỉ tiêu trong một số lĩnh vực chính như: thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), bội chi NSNN, dư nợ Chính phủ, dư nợ nước ngoài, dư nợ công so với GDP, trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu, tỷ lệ nợ đọng thuế, số giờ nộp thuế, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, vốn NSNN…

Về điện tử hóa chế độ báo cáo định kỳ, Bộ Tài chính đã rà soát đề xuất danh mục chế độ báo cáo định kỳ điện tử hóa trong giai đoạn 2020 – 2022, bao gồm 230 chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ để triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ Tài chính.

Theo đó, tổng số chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính đang triển khai điện tử hóa trong giai đoạn 2020 - 2022 là 230 chế độ báo cáo, đạt tỷ lệ 79,31%, vượt hơn 20% so với yêu cầu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ.

Theo congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/100-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-cung-cap-dich-vu-cong-truc-tuyen-post177889.html