Cũng trong 09 tháng, toàn tỉnh có 694 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 26,2%; 1.187 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 44,8%; 234 doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể tự nguyện, tăng 9,9%; 233 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động, tăng 12,6%.

Số doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh thành lập mới tăng 15,9% so với cùng kỳ.
Số doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh thành lập mới tăng 15,9% so với cùng kỳ.

Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 22.006 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 350.236 tỷ đồng. Trong đó, 17.404 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn điều lệ hơn 287.256 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp là 16,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 1.270 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động với tổng số vốn điều lệ hơn 8.916 tỷ đồng; ra thông báo vi phạm đối với 2.957 doanh nghiệp và đã ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 2.576 doanh nghiệp vi phạm theo đề nghị của cơ quan Thuế.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/bac-ninh-so-doanh-nghiep-thanh-lap-moi-tang-159-so-voi-cung-ky-20221003152306.htm