Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 23/11/2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Sau 5 năm triển khai, Luật Thống kê 2016 đã không còn phù hợp với thời điểm hiện tại.

Tại hội thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và phụ lục, danh mục chi tiêu thống kê Quốc gia, vào sáng 9/11, đại diện Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho biết, việc sửa đổi, bổ sung Luật Thống kê sẽ đảo đảm cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời phản ánh tình hình mới, bối cảnh mới phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ trong thời gian gần đây.

Như Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Chính sách về phát triển bền vững; Cách mạng công nghiệp lần thứ tư;...

Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư cho biết, Bộ sẽ xây dựng dự án Luật theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Bộ Kế hoạch - Đầu tư công bố việc điều chỉnh, sửa đổi Luật Thống kê
Bộ Kế hoạch - Đầu tư công bố việc điều chỉnh, sửa đổi Luật Thống kê

Từ lập đề nghị đến khi trình Quốc hội, dự án Luật có tên gọi “Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê”. Dự kiến ngày 13/11/2021, Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật.

“Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tháng 9/2021, Chính phủ trình Quốc hội dự án “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê” với phạm vi điều chỉnh mở rộng”, ông Phương cho biết.

Theo Bộ Kế hoạch - Đầu tư, khoản 6 Điều 17, điểm d khoản 2 Điều 48 sẽ được điều chỉnh lại. Phần Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia cũng sẽ được sửa đổi trên nguyên tắc xây dựng, lựa chọn chỉ tiêu, phản ánh tình hình phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của đất nước, những chỉ tiêu có phạm vi, mức độ ở tầm quốc gia; Bảo đảm tính khả thi và bảo đảm so sánh quốc tế.

Trong thời gian tới, Bộ Kế hoạch - Đầu tư sẽ xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền Luật. Bộ cũng sẽ chủ trì và phối hợp với các bộ, ngành xây dựng, trình Chính phủ ban hành, như Nghị định của Chính phủ quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và quy trình biên soạn tổng sản phẩm trong nước, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hoặc Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia;...

Căn cứ danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia, các bộ, ngành xây dựng và ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê của bộ, ngành để thu thập chỉ tiêu thống kê quốc gia phân công bộ, ngành thu thập, tổng hợp.

Theo Công luận

Nguồn: https://congluan.vn/bo-ke-hoach--dau-tu-cong-bo-viec-dieu-chinh-sua-doi-luat-thong-ke-post165917.html