chi phí khám

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về chi phí khám, cập nhật vào ngày: 01/12/2021

Đây là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT), có hiệu lực thi hành từ ngày 01-12-2018.