UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 827/UBND-KSTTHC về việc cắt giảm quy định kinh doanh, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại văn bản số 165/TTg-KSTT ngày 20/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc cắt giảm quy định kinh doanh, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Chủ tịch UBND thành phố giao các sở, ban, ngành thành phố: Trên cơ sở công bố, công khai thủ tục hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, kịp thời cập nhật, tham mưu trình Chủ tịch UBND thành phố công khai thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

Đổi mới cơ chế
Đổi mới cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong giải quyết thủ tục hành chính

Các sở, ban, ngành tổ chức triển khai việc đổi mới cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" trong giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm nguyên tắc doanh nghiệp, người dân là trung tâm; Khẩn trương chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 3/1/2023 của UBND thành phố về việc triển khai thực hiện Đề án mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội, bảo đảm theo mục đích, yêu cầu, tiến độ, lộ trình đề ra.

Các sở, ban, ngành nghiên cứu, tham mưu việc cắt giảm các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND thành phố, UBND thành phố (nếu có), kịp thời xử lý, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn, không được đùn đẩy, kéo dài làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn thành phố; tiếp tục rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình, nghiệp vụ thủ tục hành chính cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công thành phố đáp ứng yêu cầu thực chất, đơn giản, thuận lợi, dễ tiếp cận, dễ sử dụng và tăng cường tương tác trực tuyến để tiếp nhận, giải quyết các dịch vụ công cho doanh nghiệp, người dân; triển khai việc thống kê, rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố để nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, khơi thông các nguồn lực xã hội, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trên địa bàn thành phố; xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ doanh nghiệp, người dân.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố: Trên cơ sở các Quyết định công bố của Chủ tịch UBND thành phố, chỉ đạo việc công khai thủ tục hành chính theo quy định; khẩn trưởng chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND của UBND thành phố; phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố trong việc nghiên cứu, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố, kịp thời xử lý, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp trên địa bàn, không được đùn đẩy, né tránh làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn thành phố; tiếp tục triển khai việc thống kê, rà soát, phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính nội bộ tại cơ quan, đơn vị theo thẩm quyền và Kế hoạch của UBND thành phố; xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ doanh nghiệp, người dân.

Theo Tuổi trẻ Thủ đô

Nguồn: https://tuoitrethudo.com.vn/doi-moi-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-220409-220409.html