Trong đó, Quyết định số 28/2022/ QĐ-TTg bổ sung quy định mới về hồ sơ, trình tự thủ tục nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đối với doanh nghiệp công nghệ cao hoặc dự án hoạt động ứng dụng công nghệ cao hoặc dự án thuộc đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt theo quy định tại Khoản 2, Điều 20 Luật Đầu tư.

Đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. .
Đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng. .

Theo quy định mới, doanh nghiệp công nghệ cao hoặc dự án hoạt động ứng dụng công nghệ cao hoặc dự án thuộc đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt theo quy định tại Khoản 2, Điều 20 Luật Đầu tư được lựa chọn nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo hồ sơ, trình tự thủ tục nhập khẩu quy định tại Điều 7 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 hoặc theo hồ sơ, trình tự thủ tục nhập khẩu theo phương thức đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu quy định tại Quyết định số 28/2022/QĐ-TTg.

Quyết định số 28/2022/QĐ-TTg quy định hồ sơ, trình tự thủ tục nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo phương thức đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu đối với doanh nghiệp công nghệ cao hoặc dự án hoạt động ứng dụng công nghệ cao hoặc dự án thuộc đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt quy định tại Khoản 2, Điều 20 Luật Đầu tư như sau:

Về hồ sơ nhập khẩu: Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan, khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên thuộc dây chuyền công nghệ, doanh nghiệp phải bổ sung các tài liệu như: Bản sao Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao hoặc bản sao Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc bản sao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc bản sao Văn bản thỏa thuận với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trong đó ghi nhận dự án thuộc đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt...

Về trình tự, thủ tục nhập khẩu: Doanh nghiệp được đưa hàng hóa về bảo quản theo quy định của pháp luật hải quan sau khi nộp hồ sơ nhập khẩu và tài liệu quy định. Doanh nghiệp chỉ được làm thủ tục nhập khẩu các lô hàng thuộc dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng tại một địa điểm làm thủ tục hải quan...

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/don-gian-hoa-thu-tuc-nhap-khau-day-chuyen-cong-nghe-da-qua-su-dung-20221222102502.htm