Giao diện Phiếu Gửi Điện Tử mới

GrabExpress sẽ gửi tin nhắn thông báo riêng tới các đối tác được lựa chọn tham gia thử nghiệm sử dụng PGĐT.

Nếu không nhận được tin nhắn thông báo riêng từ Grab, Đối tác vui lòng tiếp tục ghi phiếu gửi giấy đầy đủ.

Lưu ý: Các đối tác được lựa chọn tham gia thử nghiệm sử dụng PGĐT vẫn có thể sử dụng song song phiếu gửi giấy, đặc biệt nếu khách hàng chủ động yêu cầu.

Theo Minh Anh/Đô Thị Mới