Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung phối hợp trong việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế (BHYT). Quy chế này áp dụng đối với Sở Y tế và các đơn vị thuộc Sở Y tế; Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội và các đơn vị thuộc BHXH thành phố Hà Nội.

Về nguyên tắc phối hợp: Thực hiện và tuân thủ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi bên (theo thẩm quyền). Đồng thời, bảo đảm các hoạt động phối hợp được thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của Lãnh đạo Sở Y tế và Lãnh đạo BHXH thành phố Hà Nội; Thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin về công tác tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT và phương án giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội ban hành quy chế phối hợp về thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT

Về nội dung phối hợp: phối hợp trong việc đề xuất, kiến nghị sửa đổi chính sách, pháp luật về BHYT; Phối hợp tổ chức triển khai thực hiện chế độ BHYT; Phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT; Phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết khiếu nại, tố cáo về BHYT; Phối hợp đánh giá, tổng kết các hoạt động trong lĩnh vực BHYT.

Các đơn vị thuộc Sở Y tế, các đơn vị thuộc BHXH Thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung được thống nhất tại Quy chế này.

Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Chương trình phối hợp số 411/LN-YT-BHXH, ngày 12-02-2010, của Liên ngành Y tế - BHXH thành phố Hà Nội về phối hợp hoạt động thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT.

Theo Pháp luật xã hội