Theo kế hoạch, thành phố phấn đấu mục tiêu tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2021 trên địa bàn thành phố tăng 5% so với thực hiện năm 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 16.780 triệu USD. Để hoàn thành mục tiêu này, UBND thành phố triển khai 7 giải pháp. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Xây dựng cơ chế chính sách đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu. Thực hiện tốt chính sách tiền tệ theo chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan trung ương trên địa bàn.

Cùng với đó, nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, nhà sản xuất. Tiếp tục thực hiện kết nối cung - cầu lao động để tạo nguồn lao động đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu. Tăng cường thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ hoạt động kinh doanh xuất khẩu. Nâng cao hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, trong đó tăng cường phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương, các đại sứ quán, thương vụ của Việt Nam tại nước ngoài và nước ngoài tại Việt Nam, các tỉnh, thành phố cả nước, hạn chế các hoạt động đơn lẻ nhằm tránh sự chồng chéo, trùng lặp và lãng phí nguồn lực.

UBND thành phố cũng giao nhiệm vụ cho từng, sở, ban, ngành tập trung: Nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, nhà sản xuất; xây dựng, thực hiện cơ chế, chính sách đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu; công tác cải cách hành chính; tăng cường thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, các khu, cụm công nghiệp tập trung, cơ sở hạ tầng logistics, hệ thống dịch vụ, xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin phục vụ hoạt động kinh doanh, xuất khẩu; đổi mới, nâng cao hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư…

Các sở, ban, ngành coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay nhằm giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa; phân công rõ trách nhiệm cho các sở, ban, ngành để chủ động triển khai và kiểm tra đánh giá việc tổ chức thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên trên địa bàn thành phố.

Theo Pháp luật xã hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-phan-dau-nam-2021-tang-truong-kim-ngach-xuat-khau-hang-hoa-tang-5-227506.html