Đáng chú ý, trong lĩnh vực tài chính, tổng số thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực tài chính được rà soát là 53 TTHC; đề xuất đơn giản hóa đối với 12 TTHC/53 TTHC, đạt tỷ lệ 22,6%.

Cụ thể, cấp thành phố, thủ tục thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công; thời gian giải quyết và trả kết quả 27 ngày (giảm 3 ngày so với quy định). Thủ tục quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc; thời gian giải quyết và trả kết quả 27 ngày (giảm 3 ngày so với quy định). Thủ tục quyết định xử lý tài sản bị hư hỏng, không sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng ương quá trình thực hiện dự án; thời gian giải quyết và trả kết quả 27 ngày (giảm 3 ngày so với quy định)...

Liên quan đến thủ tục hành chính cấp huyện: Thủ tục quyết định tiêu hủy tài sản công; thời gian giải quyết và trả kết quả 27 ngày (giảm 3 ngày so với quy định). Thủ tục quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại; thời gian giải quyết và trả kết quả 27 ngày (giảm 3 ngày so với quy định). Thủ tục quyết định thanh lý tài sản công; thời gian giải quyết và trả kết quả 27 ngày (giảm 3 ngày so với quy định). Thủ tục mua quyển hóa đơn; thời gian giải quyết và trả kết quả 4 ngày (giảm 1 ngày so với quy định). Thủ tục mua hóa đơn lẻ; thời gian giải quyết và trả kết quả 4 ngày (giảm 1 ngày so với quy định).

Đơn giản hóa các thủ tục hành chính
Đơn giản hóa các thủ tục hành chính

Nhìn chung, công tác rà soát, đánh giá TTHC trọng tâm năm 2020 được chỉ đạo sát sao, triển khai quyết liệt, thực hiện nghiêm túc và đầy đủ theo quy định.

Nội dung các phương án, sáng kiến đơn giản hóa tập trung vào những nội dung: Kiến nghị bãi bỏ, cắt giảm, rút ngắn thời gian giải quyết, rút ngắn các bước trong quy trình thực hiện. Trên cơ sở kết quả rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật quy định TTHC theo quy định.

UBND thành phố đã thực hiện rà soát đối với TTHC, bảo đảm chỉ tiêu cắt giảm chi phí tuân thủ. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ rà soát đã tiến hành rà soát nghiêm túc, đúng tiến độ kế hoạch đề ra, bảo đảm chất lượng, hiệu quả rà soát.

Theo Công luận

Nguồn: https://congluan.vn/ha-noi-don-gian-hoa-doi-voi-12-thu-tuc-hanh-chinh-trong-linh-vuc-tai-chinh-post118034.html