Chấp thuận 82 cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố thuộc đối tượng miễn giảm tiền điện là một trong những thông tin đáng chú ý được nêu trong thông cáo báo chí về một số kết quả chỉ đạo, điều hành nổi bật của UBND thành phố Hà Nội từ ngày 11-5 đến 18-5.

Ngày 15-5, tại Văn bản số 1832/UBND-KT, UBND thành phố Hà Nội chấp thuận danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố đã được Sở Y tế, Sở Du lịch, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an thành phố xác nhận thuộc đối tượng miễn giảm tiền điện theo quy định, bao gồm: 41 bệnh viện, 30 trung tâm y tế, 2 trung tâm chuyên khoa, 2 khách sạn và 7 cơ sở thuộc quân đội, công an quản lý.

Dựa trên danh sách các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, UBND thành phố giao Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội và các tổ chức kinh doanh điện khác khẩn trương thực hiện việc tính toán, giảm trừ tiền điện cho các khách hàng đủ điều kiện, áp dụng ngay cho tháng đầu tiên kể từ thời điểm Bộ Công Thương ban hành Văn bản số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16-4-2020 hướng dẫn triển khai thực hiện giảm giá bán điện, tiền điện do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Căn cứ tình hình thực tế công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố và chỉ đạo, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Y tế, Sở Du lịch, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an thành phố chủ động rà soát, cập nhật danh sách các cơ sở được phê duyệt phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 đáp ứng đầy đủ các tiêu chí miễn, giảm tiền điện.

Sau đó, các sở gửi danh sách về Sở Công Thương trước ngày 15 của 2 tháng tiếp theo năm 2020 để tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND thành phố xem xét quyết định làm cơ sở để Tổng công ty Điện lực thành phố, các tổ chức kinh doanh điện khác tiếp tục thực hiện đồng bộ trên địa bàn thành phố...

Theo Hà Nội Mới