Ngày 13-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ký ban hành Văn bản số 3832/UBND-NC về việc chấn chỉnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 6-7-2022 của HĐND thành phố quy định về việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố Hà Nội được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực.

Qua theo dõi, tổng hợp kết quả việc triển khai thực hiện của các đơn vị, tính đến ngày 15-10-2023, trên địa bàn thành phố có 2.955 cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào hoạt động trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực.

Đến nay, có 1.732 cơ sở đã xây dựng kế hoạch, lộ trình, phương án thực hiện và cam kết lộ trình thực hiện khắc phục các nội dung không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy (đạt 58,6%); UBND cấp huyện đã phê duyệt kế hoạch lộ trình, phương án thực hiện và cam kết lộ trình thực hiện khắc phục đối với 1.526 cơ sở (đạt 51,64%); 347 cơ sở hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy.

Hà Nội: Phê bình các đơn vị chậm xử lý cơ sở không bảo đảm phòng cháy, chữa cháy
Hà Nội: Phê bình các đơn vị chậm xử lý cơ sở không bảo đảm phòng cháy, chữa cháy

Tuy nhiên, tiến độ việc triển khai thực hiện của các đơn vị hiện nay rất chậm, chưa bảo đảm mục tiêu, yêu cầu, lộ trình đã đề ra, quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, đối với việc đôn đốc cơ sở xây dựng kế hoạch, cam kết lộ trình thực hiện và cấp phê duyệt kế hoạch, cam kết lộ trình thực hiện của cơ sở (thời hạn hoàn thành trước ngày 15-3-2023) có 7 quận, huyện, thị xã chưa hoàn thành; 9 quận, huyện, thị xã chưa hoàn thành việc tham mưu cho UBND cấp huyện phê duyệt kế hoạch cam kết lộ trình thực hiện của cơ sở.

Đối với việc hoàn thành chỉ tiêu ít nhất 30% cơ sở thuộc diện điều chỉnh của Nghị quyết trên địa bàn hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy và được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, hiện nay chỉ có 2 quận, huyện đã hoàn thành chỉ tiêu; còn lại 28 quận, huyện, thị xã có tỷ lệ cơ sở khắc phục rất thấp. Nhiều quận, huyện đến thời điểm hiện tại chưa có cơ sở nào khắc phục xong các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy.

Để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế nêu trên, bảo đảm việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND nghiêm túc, hiệu quả, đúng tiến độ, lộ trình đã đề ra, UBND thành phố nghiêm túc phê bình thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã để xảy ra các tồn tại, hạn chế, thiếu sót nêu trên; đề nghị chỉ đạo đơn vị chấn chỉnh, kiểm điểm ngay, đồng thời làm rõ trách của các tập thể, cá nhân có liên quan (nếu có) trong việc thực hiện không nghiêm chỉ đạo của thành phố.

UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND 9 quận, huyện, thị xã trực tiếp chỉ đạo đơn vị khẩn trương hoàn thành việc đôn đốc cơ sở ký cam kết và phê duyệt kế hoạch, cam kết lộ trình thực hiện của 100% cơ sở trên địa bàn quản lý, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15-11-2023.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã được giao chỉ đạo đơn vị chủ động, quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai thực hiện, phấn đấu năm 2023, hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy đối với 30% cơ sở trên địa bàn quản lý.

Năm 2024, hoàn thành 70% vào năm 2025 hoàn thành việc khắc phục các tồn tại về phòng cháy, chữa cháy đối với 100% cơ sở trên địa bàn quản lý.

Theo Hà Nội Mới

Nguồn: https://hanoimoi.vn/ha-noi-phe-binh-cac-don-vi-cham-xu-ly-co-so-khong-bao-dam-phong-chay-chua-chay-647843.html