UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt kinh phí trên 505 tỉ đồng để hỗ trợ cho hơn 414.000 người là đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Đây là nội dung được triển khai đầu tiên của gói hỗ trợ lên đến 3.500 tỷ đồng của Hà Nội để giúp đỡ hơn 1,4 triệu người khó khăn. 

Hà Nội nỗ lực để không ai bị bỏ lại phía sau vì đại dịch Covid -19

Ngày 29-4, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý đã ký quyết định số 1757/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid -19.

Theo đó, UBND TP Hà Nội phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của thành phố Hà Nội với số tiền là: 505.607.250.000 đồng.

UBND các quận, huyện, thị xã chủ động tạm ứng từ các nguồn tài chính hợp pháp của ngân sách quận, huyện, thị xã để chi trả cho các đối tượng được hỗ trợ theo đúng quy định.

Tổng số đối tượng được hỗ trợ trên địa bàn Thủ đô vào khoảng 1.447.000 người, với dự kiến kinh phí hỗ trợ lên đến 3.500 tỷ đồng. Đây là những đối tượng mà thành phố triển khai hỗ trợ đầu tiên và sẽ nhanh chóng thực hiện hỗ trợ những nhóm tiếp theo trong vài ngày tới.

UBND TP giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức kiểm tra, rà soát, xem xét và phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với đối tượng là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4-2020; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp ưu đãi xã hội hàng tháng trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4-2020 và người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố Hà Nội trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31/12/2019.

Đề nghị MTTQ TP và các quận huyện giám sát việc thực hiện chính sách này, Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo thực hiện đúng đối tượng, công khai, minh bạch, kịp thời, không để phát sinh tiêu cực.

Cụ thể, theo tờ trình của Liên sở LĐ-TB&XH – Tài chính, tổng số đối tượng là người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng) được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng là 77.116 người, thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được thực hiện chi trả một lần.

Tổng số đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng là: 182.105 người. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được thực hiện chi trả một lần;

Số nhân khẩu thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Thành phố trong Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Thành phố được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng là: 26.789 nhân khẩu. Số hộ cận nghèo được được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng là 128.912 nhân khẩu. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được thực hiện chi trả một lần.

Trong các quận, Đống Đa và Hà Đông có tổng kinh phí hỗ trợ cao nhất là trên 11 tỷ đồng. Ba Vì dẫn đầu các huyện với kinh phí là trên 37 tỷ đồng...

Theo An ninh Thủ đô