Việc bình chọn nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn thành phố phát triển; lựa chọn các sản phẩm nông thôn tiêu biểu cấp thành phố tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực.

Hà Nội tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2021
Ảnh minh họa.

Bên cạnh quy định đối tượng tham gia, UBND thành phố cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành triển khai thực hiện kế hoạch. Trong đó, Sở Công Thương (cơ quan Thường trực) hướng dẫn UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện bình chọn SPCNNT tiêu biểu cấp huyện (nếu có); trình Chủ tịch UBND thành phố thành lập Hội đồng bình chọn cấp thành phố; hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận lập đề án khuyến công trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để hỗ trợ phát triển sản phẩm...

Các sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá và Thể thao, Du lịch, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, NN&PTNT căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động phối hợp với Sở Công Thương triển khai thực hiện kế hoạch bình chọn SPCNNT tiêu biểu cấp thành phố năm 2021.

UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện bình chọn SPCNNT tiêu biểu cấp huyện phù hợp với kế hoạch bình chọn cấp thành phố; thành lập hội đồng bình chọn và phê duyệt quyết định công nhận SPCNNT tiêu biểu cấp huyện; tuyên truyền, vận động các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn đăng ký tham gia bình chọn SPCNNT tiêu biểu các cấp; phê duyệt danh sách SPCNNT tiêu biểu cấp huyện đăng ký tham gia bình chọn SPCNNT tiêu biểu cấp thành phố; lập kế hoạch phát triển các SPCNNT tiêu biểu của địa phương.

UBND các huyện, thị xã tập trung hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện để cơ sở công nghiệp nông thôn có SPCNNT tiêu biểu được hưởng kinh phí khuyến công, tiếp cận các nguồn vốn và các chính sách ưu đãi khác của Nhà nước để đầu tư phát triển sản xuất; cuối năm hoặc đột xuất báo cáo Sở Công Thương kết quả bình chọn, kết quả hỗ trợ từ các chính sách của Nhà nước và tinh hình sản xuất kinh doanh của các cơ sở có sản phẩm được công nhận trên địa bàn.

Theo HP/phapluatxahoi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-to-chuc-binh-chon-san-pham-cong-nghiep-nong-thon-tieu-bieu-nam-2021-236646.html?fbclid=IwAR38kMZoNrJyqqrunr-OxboMPalHqlSR3XX8YbZSpE7awjRmhB6G1jVgnxs