Theo đó, mục tiêu tổng quát năm 2021 là: Tiếp tục ưu tiên công sức, thời gian và nguồn lực để kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Nỗ lực cao nhất để phục hồi lấy lại đà tăng trưởng, đẩy nhanh cơ cấu lại các ngành kinh tế. Phát triển sự nghiệp văn hóa, xã hội, thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới, các hoạt động khoa học và công nghệ, đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân. Tập trung xây dựng, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hóa; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành, thực thi pháp luật; tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy; nâng cao chỉ số PAPI, SIPAS, thăng hạng các chỉ số PCI, PAR Index; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí. Bảo đảm quốc phòng, quân sự địa phương, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Thành phố tập trung thực hiện 25 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách và biên chế hành chính, sự nghiệp. Trong đó GRDP tăng trên 7,5%; GRDP/người khoảng 135 triệu đồng; vốn đầu tư xã hội tăng 12%; kim ngạch xuất khẩu tăng 5%; kiểm soát lạm phát, chỉ số giá dưới 4%; giảm 20% số hộ nghèo theo chuẩn mới của thành phố; số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 85 trường; tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn được cung cấp nước sạch 85%; số xã nông thôn mới tăng thêm 14 xã, hoàn thành mục tiêu 100% số xã đạt nông thôn mới.

Để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, UBND TP đề ra 6 trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành. Trong đó, kiểm soát dịch bệnh Covid-19; phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng, cơ cấu lại các ngành kinh tế; xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phục vụ phát triển Thủ đô; tập trung xử lý các vấn đề về quy hoạch; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; giải quyết căn bản các vấn đề dân sinh bức xúc.

UBND thành phố cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trong đó, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; tập trung phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng, đẩy nhanh cơ cấu lại các ngành kinh tế; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiếp tục cơ cấu lại chi ngân sách, khơi thông các nguồn vốn, thúc đẩy tăng trưởng; nâng cao chất lượng và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ; phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, phúc lợi, nâng cao đời sống của người dân; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, phát triển và chỉnh trang đô thị, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp tục cải cách hành chính, duy trì tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí; bảo đảm quốc phòng địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; tích cực thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội…

Theo Pháp luật xã hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-trien-khai-chuong-trinh-hanh-dong-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2021-225296.html