Theo nội dung kế hoạch trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm công tác quản lý, giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư và có kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ các dự án đầu tư; xây dựng rõ quy trình, phân công rõ trách nhiệm các ngành, các cấp trong công tác quản lý dự án đầu tư; khẩn trương xây dựng, điều chỉnh, cập nhật cơ sở dữ liệu quản lý các dự án đầu tư để quản lý tình hình thực hiện, thông tin dự án đầu tư phù hợp theo hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư, đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin theo yêu cầu của thành phố.

Giám sát các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất, bảo đảm quản lý chặt chẽ từ khi UBND TP giao chủ đầu tư nghiên cứu lập dự án đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư đến khi thực hiện xong dự án đầu tư theo quy định, bảo đảm kết nối liên thông, cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu của các cấp, các ngành thành phố. Các sở, ngành TP liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm kiểm tra, báo cáo, cập nhật các thông tin về việc triển khai thực hiện dự án đến các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng (đối với các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị) để định kỳ 6 tháng/lần đánh giá, tổng hợp, báo cáo UBND TP.

 

Đối với các dự án chậm, hoặc không triển khai thực hiện (kể cả những dự án được UBND TP giao Chủ đầu tư nghiên cứu) thì xử lý theo 2 nguyên tắc. Thứ nhất, dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, trường hợp dự án có quyết định chủ trương, chấp thuận đầu tư đúng quy định, phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, chủ đầu tư có đủ năng lực để thực hiện dự án và có cam kết triển khai thực hiện dự án (có thời hạn) thì Sở tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND Thành phố xem xét cho phép tiếp tục triển khai thực hiện.

Hà Nội: Xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai
Hà Nội sẽ xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai

Thứ hai, dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hậu kiểm các dự án chậm tiến độ so với tiến độ ghi trong giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư, các dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật đầu tư, đất đai... lập danh sách, tổng hợp, phân loại để đôn đốc, đề xuất biện pháp xử lý theo quy định.

UBND TP giao UBND các quận, huyện, thị xã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chủ đầu tư rà soát, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng (đối với các dự án mà Nhà nước thu hồi đất); tạo điều kiện thuận lợi cho chủ đầu tư thực hiện các thủ tục thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất... để thực hiện dự án theo quy định đối với các trường hợp đã được UBND thành phố chấp thuận cho phép thực hiện.

UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc quản lý, sử dụng đất đai, thực hiện quy hoạch, đầu tư, xây dựng của các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất trên địa bàn; tổng hợp, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo xử lý đối với các dự án không thực hiện, kéo dài nhiều năm, không liên hệ, không phối hợp với chính quyền địa phương để hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng; khẩn trương, nghiêm túc thực hiện công tác thu hồi đất trên thực địa đối với các dự án vi phạm mà UBND thành phố đã có quyết định thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất để giao cho UBND quận, huyện, thị xã quản lý và đề xuất phương án sử dụng đất phù hợp quy hoạch hoặc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Trước đó, ngày 13/8/2021, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cũng đã ký ban hành Văn bản số 2622/UBND-ĐT về thực hiện các nội dung kiến nghị của HĐND thành phố tại Báo cáo số 20/BC-HĐND, ngày 28/7/2021. 

Cụ thể, quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn, UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chủ trì, phối hợp các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài chính, Xây dựng, Cục Thuế thành phố Hà Nội, căn cứ các nội dung kiến nghị của HĐND thành phố, xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện giai đoạn 2021-2023 việc đôn đốc, kiểm tra, xử lý các dự án sử dụng đất vốn ngoài ngân sách chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố với các nội dung cụ thể, thiết thực, hiệu quả; báo cáo UBND thành phố trong tháng 8-2021 để xem xét, chỉ đạo.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục làm cơ quan đầu mối phối hợp, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và xử lý các vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất tại các dự án vốn ngoài ngân sách, chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chậm thực hiện hoặc không thực hiện đầy đủ các nội dung kết luận, kiến nghị của HĐND thành phố tại Báo cáo số 57/BC-HĐND ngày 17/7/2018, Thông báo số 18/TB-HĐND ngày 16-8-2018, chỉ đạo của UBND thành phố tại Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 5/9/2018; kịp thời đề xuất, báo cáo UBND thành phố những nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền./.

 

Theo An An/Đô thị mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/xu-ly-cac-du-an-von-ngoai-ngan-sach-cham-trien-khai-20201231000004091.html