Theo Tiểu ban Văn hoá, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, trong năm 2020, Việt Nam thực hiện tốt Công ước UNESCO 1972 về Bảo vệ Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới qua việc thực hiện nghĩa vụ quốc tế, hoàn thành công tác quản lý nhà nước và hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương thực hiện việc bảo vệ di sản, xây dựng quy chế bảo vệ di sản, quản lý di sản, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ bảo tồn di tích…

Tiểu ban cũng đã hướng dẫn các địa phương lập hồ sơ khoa học di tích, danh lam thắng cảnh tiêu biểu trình UNESCO ghi danh như: Khu di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương); Óc Eo (An Giang); địa đạo Củ Chi (TP.HCM),… Phối hợp với các đơn vị liên quan của Lào hoàn chỉnh hồ sơ trình UNESCO công nhận Vườn quốc gia Hin Nậm Nô của bạn là Di sản thiên nhiên thế giới.

Khu Di sản thiên nhiên Ba Bể - Na Hang đang được làm hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận là Di sản thế giới.

Đối với Công ước UNESCO 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, Tiểu ban đã trình Thủ tướng Chính phủ Kế hoạch mở rộng Danh sách di sản văn hóa phi vật thể dự kiến cho phép lập hồ sơ để trình UNESCO thời gian tới; thực hiện kiểm kê và lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đồng thời, xây dựng và triển khai các đề án, dự án bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể như: Phục hồi bài bản cổ và hiệu chỉnh khuôn thước ca trù để truyền dạy tại nhiều câu lạc bộ ở Hải Phòng; truyền dạy và phát huy nghệ thuật múa sư tử dân tộc Tày, Nùng tại Lạng Sơn; truyền dạy hò Như Lệ trong cộng đồng tại Quảng Trị…

Năm 2021, sẽ đẩy nhanh tiến độ và tiếp tục hỗ trợ các địa phương hoàn thiện hồ sơ đề cử di sản thế giới (Ba Bể - Na Hang, Óc Eo, Hạ Long - Cát Bà, Yên Tử…); theo dõi các hồ sơ đã trình UNESCO như Nghệ thuật xoè Thái, nghệ thuật làm gốm Chăm, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, phối hợp với Hàn Quốc khởi động lại hồ sơ đa quốc gia về nghệ thuật sơn mài… Đồng thời, quảng bá sâu rộng hình ảnh Việt Nam thông qua các di sản thế giới.

Theo Kinh Tế Môi Trường