Hoạt động M&A ngành tiêu dùng

Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12

Hàng loạt các doanh nghiệp Việt Nam sau khi đã xây dựng được thương hiệu liền bán mình khiến nhiều người nuối tiếc. Tuy nhiên, hoạt động này cũng có những mặt tích cực và tiêu cực nhất định.