Theo kế hoạch, UBND thành phố triển khai 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện chỉ thị trên, qua đó đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, bảo đảm số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu, ngành nghề, trình độ đào tạo, chuẩn hóa theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế.

Cùng với đó, định hướng giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng phát triển nhân lực có kỹ năng nghề gắn với phát triển khoa học, công nghệ; gắn kết việc đào tạo nghề với nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động nhằm đáp ứng cơ bản và ngày càng tốt hơn nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng suất lao động...

Trong kế hoạch này, UBND thành phố cũng đề ra các mục tiêu cụ thể. Trong đó, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp phát triển theo hướng đáp ứng nhu cầu nhân lực để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; phấn đấu đến năm 2025 có 4 trường cao đẳng được kiểm định, đánh giá, công nhận đạt tiêu chí của trường chất lượng cao.

Thành phố phấn đấu hằng năm số lượng người được đào tạo nghề tăng khoảng 5%, trong đó đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng chiếm 25-30%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo của thành phố đến năm 2025 đạt 75-80%...

Theo Pháp luật xã hội

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-nang-cao-nang-suat-lao-dong-va-tang-nang-luc-canh-tranh-quoc-gia-224792.html