Ngân hàng nhà nước
Ảnh minh họa

Theo đó, các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư của khoản nợ phát sinh trước ngày 10-6-2020 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính và phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 23-1-2020 đến 31-12-2021.

Các ngân hàng đánh giá khách hàng không có khả năng trả đúng hạn nợ gốc hoặc lãi theo hợp đồng, thoả thuận, do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đồng thời, khách hàng cũng có thể đề nghị được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và ngân hàng sẽ đánh giá khả năng trả nợ đầy đủ theo thời hạn được cơ cấu. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng được thực hiện đến ngày 31-12-2021. Các ngân hàng sẽ phải trích lập đầy đủ các khoản nợ đã cơ cấu lại đến cuối năm 2023.

Thông tư số 03/2021/TT-NHNN cũng quy định rõ việc các ngân hàng được quyết định miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 10-6-2020 từ hoạt động cấp tín dụng mà khách hàng phải trả trong 2 năm 2020-2021 nhưng không có khả năng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Việc miễn, giảm lãi, phí cho khách hàng cũng được thực hiện đến ngày 31-12-2021.

Tổ chức tín dụng được giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại theo quy định tại thời điểm gần nhất trước ngày 23-1-2020 đối với số dư của khoản nợ phát sinh thuộc diện được cơ cấu lại, bao gồm cả phần dư nợ đã cơ cấu thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và điều chỉnh nhóm nợ trong khoảng thời gian từ ngày 23-1-2020 đến 29-3-2020. Ngoài ra, ngân hàng cũng được giữ nguyên nhóm nợ đã phân loại với số dư nợ được cơ cấu lại của khoản nợ phát sinh từ ngày 23-1-2020 đến trước ngày 10-6-2020…

Đáng chú ý, Thông tư số 03/2021/TT-NHNN bổ sung quy định, các ngân hàng phải trích lập số tiền dự phòng cụ thể đối với toàn bộ dư nợ của khách hàng theo kết quả phân loại nợ đối với phần nợ được giữ nguyên nhóm nợ và kết quả phân loại nợ đối với dư nợ còn lại của khách hàng. Đồng thời, các tổ chức tín dụng sẽ phải xác định số tiền dự phòng phải trích đối với toàn bộ dư nợ của khách hàng theo kết quả phân loại nợ nhưng không áp dụng quy định giữ nguyên nhóm nợ. Trường hợp số tiền dự phòng cụ thể phải trích bổ sung, các ngân hàng sẽ phải thực hiện theo lộ trình trong 3 năm và đến cuối năm 2023 phải trích đầy đủ 100%.

Kể từ ngày 1-1-2024, các tổ chức tín dụng căn cứ quy định của Ngân hàng Nhà nước để phân loại đối với toàn bộ dư nợ, cam kết ngoại bảng của khách hàng, bao gồm cả số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 17-5-2021.

Theo phapluatxahoi.vn

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/ngan-hang-tiep-tuc-ho-tro-khach-hang-chiu-anh-huong-boi-dich-covid-19-233778.html?fbclid=IwAR1_zleUT5Cqj563sQUvyNsKp3Tsvq-nINwxtjsDPQEdIo5mYKNneghvLj4