Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 51.221,8 tỷ đồng, bằng 138,79% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 12.232,8 tỷ đồng; giảm khấu trừ là 1.805,7 tỷ đồng; giảm lỗ hơn 37.183 tỷ đồng.


Về kết quả thu hồi nợ thuế, lũy kế tính đến cuối tháng 10, ngành thuế thu được 27.936 tỷ đồng (bằng 66,5% chỉ tiêu thu nợ năm 2022). Tổng số tiền thuế nợ đến thời điểm ngày 31/10/2022 là 125.996 tỷ đồng, giảm 0,4% so với thời điểm ngày 30/9/2022, tăng 9,5% so với thời điểm ngày 31/12/2021, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ tính đến ngày 31/10/2022 là 107.769 tỷ đồng, giảm 0,6% so với thời điểm 30/9/2022, tăng 12,7% so với thời điểm 31/12/2021, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Cũng tính đến thời điểm trên, tỷ lệ tổng nợ thuế trên tổng dự toán thu năm 2022 là 10,7%.

Theo baodansinh.vn

Nguồn: https://baodansinh.vn/nganh-thue-thuc-hien-55840-cuoc-thanh-tra-kiem-tra-20221113115835.htm