Ngày 3/8/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa có công văn 4806/SKHĐT-ĐTDN gửi Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đề xuất thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với dự án Sân golf tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương.

Công văn nêu rõ: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 9758/UBND-THKH ngày 10/7/2023 về việc gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Sân golf tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương; căn cứ các quy định của pháp luật, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

Ngày 12/7/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đăng tải Thông báo gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án Sân golf tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và gửi Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa đăng tải thông tin1; thời gian gia hạn đến 10 giờ 00 phút ngày 28/7/2023. Đến nay đã hết thời gian gia hạn và không có thêm nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án nêu trên.

Theo quy định tại Điểm b Khoản 5a Điều 80 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư (được bổ sung bởi Điểm c Khoản 25 Điều 89 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư): “Gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án để các nhà đầu tư tiềm năng khác có cơ hội tiếp cận thông tin và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án nhằm tăng tính cạnh tranh. Nhà đầu tư đã đáp ứng yêu cầu không phải nộp lại hồ sơ đăng ký thực hiện dự án. Sau khi gia hạn, căn cứ kết quả đánh giá sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, thủ tục tiếp theo thực hiện theo quy định tương ứng tại khoản 3 Điều 13 của Nghị định này”.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 7 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ):

“1. Lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định này2 thực hiện như sau: 

a) Danh mục dự án (bao gồm yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm) phải được phê duyệt và được công bố rộng rãi trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, làm cơ sở xác định số lượng nhà đầu tư quan tâm, nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

b) Trường hợp có từ hai nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, việc tổ chức đấu thầu áp dụng quy trình đấu thầu rộng rãi, bao gồm:

- Chuẩn bị lựa chọn nhà đầu tư;

- Tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;

- Đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; thẩm định, phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật;

- Mở và đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính - thương mại; - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà đầu tư;

- Đàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

c) Trường hợp có một nhà đầu tư đã đăng ký và đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm hoặc nhiều nhà đầu tư đăng ký nhưng chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, thực hiện thủ tục chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.

d) Trường hợp không có nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, thực hiện kết thúc thủ tục công bố danh mục dự án”.

- Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 02/3/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Danh mục dự án Sân golf tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương: “…Sau thời gian gia hạn, trường hợp vẫn chỉ có một nhà đầu tư quan tâm và đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm hoặc nhiều nhà đầu tư quan tâm đăng ký nhưng chỉ có một nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm: Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật khác có liên quan; Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai theo quy định”.

- Theo đó, dự án Sân golf tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa sau khi đăng tải thông báo mời nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án và thông báo gia hạn thời gian đăng ký thực hiện dự án (tối thiểu 15 ngày), chỉ có 01 nhà đầu tư là: Liên danh nhà đầu tư Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương - Công ty cổ phần phát triển TN nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án và đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm theo quy định3. Do đó, căn cứ các quy định nêu trên, để có cơ sở tổ chức thực hiện các bước tiếp theo của dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

(1). Đồng ý thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư đối với dự án Sân golf tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương.

(2). Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Liên danh nhà đầu tư Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương - Công ty cổ phần phát triển TN thực hiện thủ tục đề nghị UBND tỉnh chấp thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp tại địa điểm thực hiện dự án Sân golf tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương theo quy định.

(3). Sau khi nhà đầu tư hoàn thành thủ tục chấp thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư phi nông nghiệp, đề nghị Liên danh nhà đầu tư Công ty cổ phần Biệt thự và Khách sạn Biển Đông Phương - Công ty cổ phần phát triển TN thực hiện hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Sân golf tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư và điểm d khoản 2 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ; nộp hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để được xem xét, giải quyết theo quy định. 

Thanh Hóa: Đề xuất chấp thuận chủ trương, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án sân golf 1.600 tỷ

Dự án sân golf tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương được UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt danh mục dự án đầu tư vào ngày 2/3/2023. (Ảnh: HQ)

Dự án có diện tích sử dụng đất khoảng 72,56 ha với tổng mức đầu tư khoảng 1.636 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm.

Mục tiêu dự án nhằm xây dựng và hoạt động kinh doanh sân gôn 18 lỗ và các công trình phụ trợ, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, dịch vụ, du lịch, thể thao; đáp ứng nhu cầu đa dạng hoá hình thức vui chơi, giải trí, phát triển thể lực, sức khoẻ cộng đồng.

Dự án sẽ đầu tư xây dựng các hạng mục, công trình phục vụ hoạt động kinh doanh sân golf 18 lỗ, bao gồm: Khu vực đất sân golf D-SG (diện tích khoảng 61,48 ha), khu vực đất biệt thự golf D-BTG (khoảng 3,53 ha, có chức năng là cơ sở lưu trú, dịch vụ, không có chức năng là đất ở), khu vực đất câu lạc bộ D-CLB (khoảng 3,15 ha), khu vực đất hạ tầng kỹ thuật (khoảng 0,42 ha); khu vực đất cây xanh (khoảng 0,29 ha), khu vực đất mặt nước (khoảng 0,49 ha); khu vực đất giao thông (khoảng 3,2 ha).

Được biết, Công ty CP phát triển TN (được thành lập vào tháng 10/2002, trụ sở chính hiện đặt tại số 33 đường Tây Hồ, Hà Nội) là thành viên thuộc hệ sinh thái của một tập đoàn địa ốc danh tiếng. Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1970 – Hà Nội).

Công ty CP Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương được thành lập bởi 3 cổ đông, gồm Vietnam Property Limited, Công ty Đầu tư và Phát triển Tân Tiến, Công ty Đầu tư Dịch vụ Kim Ngân vào năm 2011. Đến tháng 11/2017, Vietnam Property Limited chuyển nhượng lại toàn bộ cổ phần tại Đông Phương cho Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Du lịch Đại An.

Viết Huy

Nguồn: https://reatimes.vn/thanh-hoa-tim-duoc-nha-dau-tu-du-an-san-golf-1600-ty-dong-20201224000021952.html