Hiện nay, hệ thống pháp luật Việt Nam còn có những quy định mâu thuẫn, chồng chéo, thiếu thống nhất, thiếu khả thi, không phù hợp với thực tiễn, đang gây cản trở, khó khăn cho các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Trước tình trạng này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức rà soát, thống kê các quy định gây mâu thuẫn, thiếu thống nhất.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát, sửa đổi quy định cản trở đầu tư, kinh doanh.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu rà soát, sửa đổi quy định cản trở đầu tư, kinh doanh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cần xác định cụ thể nội dung quy định (điều, khoản, văn bản) gây khó khăn, vướng mắc cần phải sửa đổi, bổ sung.

Trên cơ sở đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương đề xuất phương án xử lý, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định, văn bản quy phạm pháp luật cụ thể, để tháo gỡ vướng mắc, tạo sự đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật, góp phần khơi thông và huy động mọi nguồn lực trong xã hội cho đầu tư, kinh doanh, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Kết quả rà soát, thống kê và đề xuất, kiến nghị gửi về Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ trước ngày 15/5/2021 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo Việt Vũ/Congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/thu-tuong-chinh-phu-yeu-cau-ra-soat-sua-doi-quy-dinh-can-tro-dau-tu-kinh-doanh-post129564.html