Đề nghị áp dụng cho tất cả các đối tượng trả tiền hàng năm

Mới đây, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có băn bản trả lời Công văn số 5999/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc lấy ý kiến đối với Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ sửa đổi Nghị quyết 07/NQ-CP và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng sửa đổi Quyết định 01/2023/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022.

Tại văn bản này, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, “hoàn toàn ủng hộ việc giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 cho người dân và doanh nghiệp. Đây là chính sách tài khoá rất phù hợp trong bối cảnh suy thoái kinh tế của Việt Nam hiện nay”.

Về đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề nghị lựa chọn phương án 1, tức là giảm cho tất cả tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp dưới hình thức trả tiền hằng năm.
“Phương án này sẽ giúp đơn giản hoá thủ tục hành chính, do không cần thêm bước phân loại đối tượng nào bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đồng thời giảm rủi ro pháp lý cho cả doanh nghiệp và cơ quan thuế trong quá trình áp dụng” – Văn bản góp ý của VCCI nêu rõ.

 VCCI ủng hộ việc giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho người dân và doanh nghiệp. (Ảnh minh họa)
 VCCI ủng hộ việc giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho người dân và doanh nghiệp. (Ảnh minh họa)

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đối tượng áp dụng là các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo Quyết định hoặc hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước, bao gồm: Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 của người thuê đất, thuê mặt nước; Quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước hoặc Hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Góp phần tháo gỡ khó cho người dân, doanh nghiệp

Theo Bộ Tài chính đề xuất, giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2023 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tại dự thảo quyết định đang được lấy ý kiến,. Dự kiến chính sách này sẽ làm giảm thu NSNN khoảng 3500 tỷ đồng.

Thực tế hiện nay, các ngành như bất động sản, khai khoáng, nông nghiệp... gặp nhiều khó khăn. Trong khi đây là những ngành, lĩnh vực mà doanh nghiệp có sử dụng đất để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Do vậy để có thêm nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm tiền thuê đất như đã áp dụng trong những năm qua. 

Theo đó, dự thảo quy định giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2023; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2023 và tiền chậm nộp. Mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2023 theo quy định.

Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định hoặc và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng về tiền thuê đất, thuê mặt nước thì mức giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc và khấu trừ.
Đối tượng áp dụng là tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp dưới hình thức trả tiền hàng năm. Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước và trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan; cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Thời gian qua, để tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và góp phần phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020, Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 về việc giảm tiền thuê đất phải nộp năm 2020, 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất hàng năm bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 và Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Số tiền thuê đất được giảm 30%, tương đương khoảng 3.500 tỷ đồng/năm, qua đó đã góp phần hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 để có thể sớm khôi phục sản xuất, kinh doanh.  

Để đơn giản thủ tục hành chính và thuận lợi trong tổ chức thực hiện, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ thành phần hồ sơ chỉ gồm 2 loại văn bản. Đồng thời theo quy định, người nộp thuế theo cơ chế tự khai, tự nộp và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm.

Cụ thể, về hồ sơ, dự thảo quy định, giấy đề nghị giảm thực hiện theo mẫu tại phụ lục ban hành kèm theo quyết định. Bên cạnh đó, để đảm bảo thuận lợi cho việc kịp thời thu, nộp vào NSNN, người thuê đất, thuê mặt nước nộp 1 bộ hồ sơ (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan thuế, ban quản lý khu kinh tế, ban quản lý khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định kể từ thời điểm quyết định có hiệu lực thi hành đến hết ngày 30/9/2023. 

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, dự kiến số tiền thuê đất giảm theo dự thảo khoảng 3.500 tỷ đồng (tương đương với số tiền thuê đất dự kiến giảm của năm 2022). Số tiền thuê đất giảm theo chính sách này sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến số thu NSNN nói chung, nhưng sẽ có tác động lớn tới việc phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, từ đó tăng thu ngân sách, bù đắp cho số giảm thu.

Theo thuongtruong.com.vn

Nguồn: https://thuongtruong.com.vn/news/vcci-de-nghi-giam-30-tien-thue-dat-mat-nuoc-cho-tat-ca-cac-doi-tuong-tra-tien-hang-nam-105191.html