Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính cho biết, công tác sắp xếp trụ sở, nhà, đất theo quy định hiện đang được các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện và cơ bản đã đạt được mục tiêu đề ra.

Bộ Tài chính đã sắp xếp lại, xử lý đối với 1.846 cơ sở nhà, đất công.
Bộ Tài chính đã sắp xếp lại, xử lý đối với 1.846 cơ sở nhà, đất công.

Kết quả này đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quản lý, sử dụng nhà, đất hiệu quả, tiết kiệm và đúng mục đích, từ đó tạo quỹ đất để đầu tư xây dựng, phát triển các công trình công cộng, nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, khách sạn, dịch vụ; chỉnh trang đô thị, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội.

Đặc biệt, qua việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã tạo nguồn thu cho NSNN và nguồn lực để đầu tư cải tạo, nâng cấp, đầu tư xây dựng mới một số trụ sở của các bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp theo hướng hiện đại hóa.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Bộ Tài chính đã phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý. Đồng thời, Bộ Tài chính đã phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 1.846 cơ sở nhà, đất; phê duyệt thay đổi phương án đối với 41 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra hiện trạng các cơ sở nhà, đất là nhà khách, khách sạn, trung tâm nghỉ dưỡng, điều dưỡng thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan trung ương trên địa bàn cả nước, Bộ Tài chính đã báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện rà soát, sắp xếp các khu nghỉ dưỡng, nhà nghỉ, khách sạn trực thuộc theo đúng tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TW khóa XII.

Trong thời gian tới, Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công; thanh tra việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Đồng thời, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật liên quan đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo congluan.vn

Nguồn: https://congluan.vn/bo-tai-chinh-sap-xep-lai-xu-ly-doi-voi-1846-co-so-nha-dat-cong-post164086.html