Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa ký văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và nhiều bộ, ngành (Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên - Môi trường, Văn hoá - Thể thao - Du lịch, Kế hoạch - Đầu tư, Công thương, Quốc phòng, Công an); các Hội, Hiệp hội (Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hiệp hội Các đô thị Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam) rà soát các quy định bất cập của luật Quy hoạch đô thị và luật Xây dựng 2014.

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu tổng kết đánh giá toàn diện những mâu thuẫn, chồng chéo giữa pháp luật chuyên ngành có liên quan với pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; kiến nghị các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, giải pháp việc thực hiện Luật Quy hoạch đô thị và nội dung quy hoạch xây dựng tại Luật Xây dựng; xây dựng báo cáo tổng kết theo đề cương do Bộ Xây dựng soạn thảo.

Bộ Xây dựng đề nghị soát lỗi Luật Quy hoạch, xây dựng
Bộ Xây dựng đề nghị soát lỗi Luật Quy hoạch, xây dựng (Ảnh: Internet)

Về tình hình triển khai thực hiện các quy định pháp luật trong lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, văn bản của Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương nêu rõ về kết quả đạt được, các tồn tại, vướng mắc; nêu rõ các đề xuất, kiến nghị về sửa đổi, bổ sung luật Quy hoạch đô thị và nội dung quy hoạch xây dựng tại luật Xây dựng và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Đối với các tỉnh, ngoài các nội dung nêu trên, trong văn bản, Bộ Xây dựng đề nghị đánh giá việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật Quy hoạch đô thị và nội dung quy hoạch xây dựng thuộc luật Xây dựng 2014 tại địa phương. Trong đó, nêu rõ về số lượng văn bản đã ban hành, còn hiệu lực, cũng như đánh giá sự cần thiết ban hành, đầy đủ nội dung… Đồng thời, đánh giá việc ban hành các văn bản quy định về phân công, phân cấp trong quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Bộ Xây dựng đề nghị các nội dung báo cáo tổng kết, đánh giá gửi về Bộ trước ngày 30/7 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng.

Trước đó, tại cuộc làm việc với Bộ Xây dựng mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh công tác chỉ đạo quy hoạch xây dựng phải là chủ động của Nhà nước, quy hoạch xây dựng cần có tầm nhìn dài hạn, bài bản; khắc phục bằng được chất lượng và tiến độ lập quy hoạch xây dựng; chồng chéo, điều chỉnh quy hoạch tùy tiện.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Thủ tướng đã cơ bản thống nhất với Bộ Xây dựng về 10 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên trong thời gian tới như tiếp tục rà soát việc xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật để tăng cường công tác quản lý nhà nước đồng thời tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, phân cấp mạnh hơn nữa cho địa phương; Tập trung cho công tác quản lý phát triển đô thị...

Ngày 13/01/2017, tại Văn bản 382/VPCP-PL về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quy hoạch, Văn phòng Chính phủ, đã thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quy hoạch, trong đó đã chỉ đạo rõ: “Về Quy hoạch xây dựng: Bảo đảm có quy định trong dự thảo Luật theo hướng kế thừa, tích hợp đồng bộ và điều chỉnh quy hoạch xây dựng bao gồm Quy hoạch xây dựng vùng, Quy hoạch đô thị, Quy hoạch xây dựng nông thôn, Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù theo quy định hiện hành”.

Luật Xây dựng năm 2014 được ban hành nhằm tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động đầu tư xây dựng phù hợp với thực tiễn của đất nước. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, Luật Xây dựng năm 2014 đã xuất hiện một số vướng mắc, hạn chế, bất cập; đồng thời, xuất hiện yêu cầu mới đòi hỏi cấp thiết phải sửa đổi, bổ sung Luật này.

 

Theo An An/Đô thị mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/bo-xay-dung-de-nghi-soat-loi-luat-quy-hoach-xay-dung-20201231000002950.html