Chiều 25/5, các em học sinh bước vào bài thi môn Toán. Thí sinh được phát các mã đề khác nhau để tránh tình trạng bài giống nhau với những em ngồi gần.

Môn Toán gồm có 24 mã đề khác nhau dành cho 24 thí sinh trong mỗi phòng thi. Đề thi toán phần đông thí sinh  đánh giá là khó hơn so với năm trước.

Đề thi và đáp án môn Toán:

(Đáp án tham khảo, chưa chính thức)

Mã đề 101:

 

 Đáp án mã đề 101:

Mã đề 102:

Đáp án mã đề 102:

 

Mã đề 103:

Đáp án:

Câu 1 - C

Câu 11 - B

Câu 21 - C

Câu 31 - A

Câu 41 - B

Câu 2 - B

Câu 12 - C

Câu 22 - A

Câu 32 -D

Câu 42 - C

Câu 3 - D

Câu 13 - B

Câu 23 - B

Câu 33 - C

Câu 43 - C

Câu 4 - A

Câu 14 - B

Câu 24 - B

Câu 34 -C

Câu 44 -A

Câu 5 - D

Câu 15 - C

Câu 25 - A

Câu 35 - C

Câu 45 -B

Câu 6 - D

Câu 16 - D

Câu 26 - B

Câu 36 -B

Câu 46 - B

Câu 7 - D

Câu 17 - A

Câu 27 -D

Câu 37 -C

Câu 47 -A

Câu 8 - A

Câu 18 - C

Câu 28 - D

Câu 38 -D

Câu 48 -C

Câu 9 - C

Câu 19 - C

Câu 29 - A

Câu 39 - B

Câu 49 - A

Câu 10 - D

Câu 20 - C

Câu 30 - A

Câu 40 -B

Câu 50 -B

Mã đề 104:

 

Đáp án mã đề 104:

1  -C

11 -C

21 -A

31 -D

41 -C

2  -C

12 -C

22 -A

32 -A

42 -

3  -D

13 -A

23 -C

33 -C

43 -A

4  -D

14 -C

24 -B

34 -A

44 -D

5  -A

15 -B

25 -D

35 -A

45 -A

6  -B

16 -A

26 -A

36 -A

46 -

7  -B

17 -A

27 -C

37 -D

47 -B

8  -A

18 -B

28 -B

38 -C

48 -D

9  -D

19 -D

29 -B

39 -

49 -A

10-B

20 -D

30 -C

40 -A

50 -A

Mã đề 105

Đáp án mã đề 105

 

 

 

 

 

 

Theo Thanh Vân/Reatimes.vn