doanh thu ban le hang hoa 6 thang dau nam dat 18 trieu ty dong

Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6-2019 ước đạt 409,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng trước và tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý II-2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 1,2 triệu tỷ đồng, tăng 1,9% so với quý I-2019 và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 914,4 nghìn tỷ đồng, tăng 0,6% và tăng 11,8%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 147 nghìn tỷ đồng, tăng 5,3% và tăng 10,7%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 11,1 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3% và tăng 13,3%; doanh thu dịch vụ khác đạt 134,4 nghìn tỷ đồng, tăng 8% và tăng 6,3%.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 2,4 triệu tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 8,7% (cùng kỳ năm 2018 tăng 8,6%).

Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng đạt 1,8 triệu tỷ đồng, chiếm 76,3% tổng mức và tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ngành hàng lương thực, thực phẩm tăng 13%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 12,1%; may mặc tăng 11,1%; vật phẩm văn hoá, giáo dục và phương tiện đi lại cùng tăng 10,7%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 6 tháng năm nay ước tính đạt 286,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 12% tổng mức và tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu du lịch lữ hành 6 tháng ước tính đạt 21,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ khác 6 tháng ước tính đạt 258,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,8% tổng mức và tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Nguồn: https://phapluatxahoi.vn/doanh-thu-ban-le-hang-hoa-6-thang-dau-nam-dat-18-trieu-ty-dong-154930.html

Theo Pháp Luật Xã Hội