UBND Thành phố giao quyền tự chủ tài chính cho các  đơn vị sự nghiệp công lập. Ảnh: TL
 

Theo Quyết định, UBND Thành phố giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội. 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội được phân loại là đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi thường xuyên giai đoạn 2018 - 2020.

Căn cứ vào phân loại đơn vị sự nghiệp và kinh phí do ngân sách nhà nước cấp chi thường xuyên, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội có trách nhiệm tổ chức thực hiện quyền tự chủ, tài chính của đơn vị theo quy định.

 Hoàn thiện quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công của đơn vị sự nghiệp thực hiện chế độ tự chủ; Thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo định kỳ hàng năm theo quy định.

Phương Nhi

Theo congluan.vn